Inštalácia novozvolených predstaviteľov ECAV

Už túto sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

Priamy prenos tejto udalosti uskutoční Slovenská televízia a bude vysielaný na Jednotke. Prosíme účastníkov Služieb Božích, aby kvôli televíznemu vysielaniu zaujali svoje miesta do 10:40.

Podujatie organizačne zabezpečuje biskupský úrad Západného dištriktu.

Viac informácií

Bratsko-sesterské pozdravy prijaté pri tejto príležitosti

pozdrav Dietera Kaufmanna, predsedu predstavenstva Diakonického diela Evanjelickej cirkvi vo Württembersku

pozdrav Ľudovíta Andreja Bobčoka, seniora Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku

pozdrav dôstojného brata emeritného biskupa Ivana Osuského

pozdrav Gabriely Wulz, prelátky Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku a prezidentky Diela Gustava Adolfa Evanjelickej cirkvi v Nemecku

media(at)ecav.sk | 27.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart