Dobrovoľná zbierka pre Ilok

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 46-2/2017 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku v Chorvátsku na ukončenie rekonštrukcie chrámu Božieho.

Svoje milodary môžu posielať cirkevné zbory, jednotlivci aj iné právnické osoby na účet ECAV IBAN:
SK55 0200 0000 0013 6875 6257,
SWIFT: SUBASKBX,
variabilný symbol 663 050.

V správe pre prijímateľa uveďte názov cirkevného zboru, prípadne meno darcu.

Vložené 28. 4. 2017

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 30.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart