Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2018 v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

Celoslovenské podujatie, ktoré sa koná v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, organizuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla (ICOMOS Slovensko) a so Združením historických miest a obcí Slovenska.

Ročník DEKD 2018 na tému „Zdieľané dedičstvo“ bude otvorený v septembri 2018 v Nitre, ktorá sa tento rok stala hostiteľským mestom podujatia. Následne sa do DEKD zapoja i ďalšie mestá.

Organizácia DEKD 2018 spadá do kompetencie hlavnej koordinátorky Ing. arch. Silvie Petrášovej, PhD. (gnosiska(at)gmail.com) a koordinátorov za jednotlivé kraje (zoznam). Organizátori vyzývajú kultúrne organizácie, aby svoje projekty ohľadom kultúrneho dedičstva registrovali cez online dotazník MK SR. Zaradením do tejto databázy získate právo používať oficiálne logo a informácie o podujatiach sa stanú súčasťou celoeurópskych aktivít. Adresa: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html

Pozvanie na DEKD 2017 vo Vašom cirkevnom zbore, ako aj správu o priebehu podujatia radi uverejníme aj na oficiálnej webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk (pošlite ich na adresu media(at)ecav.sk).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným od roku 1993 Radou Európy a Európskou komisiou. Slovenská republika sa k organizátorom DEKD pripojila v roku 1994. DEKD sa tradične konajú v septembri. Ich základným cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách konajú špeciálne sprievodné podujatia. K myšlienke DEKD sa môžu prihlásiť vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, náboženské spoločnosti, mestá a obce, územná samospráva, štátna a verejná správa a pripraviť zaujímavé prehliadky pamiatok, súťaže pre deti a mládež, animácie a koncerty a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.

Bratia a sestry,
odporúčame Vám, aby ste sa v rámci možností vo svojich cirkevných zboroch zapojili do uvedeného podujatia.

S bratským pozdravom

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart