Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2017 v rámci svojich možností zapojili do medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a od 1. do 30. septembra 2017 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZ.

Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum a redakcia revue Pamiatky a múzeá. O koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky sa tento rok stará Združenie historických miest a obcí Slovenska a občianske združenie ICOMOS Slovensko. Novinkou v rámci organizácie podujatia je voľba krajských koordinátorov s cieľom reagovať na lokálne potenciály a limity podujatia individuálne pre každý kraj Slovenska.

Ročník DEKD 2017 sa nesie v duchu témy Pamiatky a príroda: krajina možností. Otvárací ceremoniál DEKD 2017 sa uskutoční 7. septembra 2017 v Trnave pri príležitosti osláv 30. výročia vyhlásenia centra mesta za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

V nadväznosti na predchádzajúce ročníky DEKD organizátori prosia o sprístupnenie kultúrnych inštitúcií a cirkevných objektov verejnosti, a to v čase od 1. do 30. septembra 2017. Ide o sprístupnenie objektov len na niekoľko hodín počas jedného až dvoch dní, pričom je však potrebné zabezpečiť dohľad objektu a sprevádzanie návštevníkov. Podmienkou je označenie miesta konania aktivity v čase jej konania logom DEKD.

V prípade záujmu o zapojenie do podujatia DEKD 2017 kontaktujte príslušného krajského koordinátora (ich zoznam je na www.zhmao.sk/dekd/kontakt-1.html aj na facebookovej stránka DEKD) alebo aktivitu individuálne prihláste do databázy aktivít na www.zhmao.sk/dekd/prihlasovanie-aktivit.html.

Pozvanie na DEKD 2017 vo Vašom cirkevnom zbore, ako aj správu o priebehu podujatia radi uverejníme aj na oficiálnej webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk (pošlite ich na adresu media@ecav.sk).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným od roku 1993 Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v štyridsiatich deviatich účastníckych štátoch. Slovenská republika sa k organizátorom DEKD pripojila v roku 1994.

DEKD sa tradične konajú v septembri. Ich základným cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách konajú špeciálne sprievodné podujatia.

K myšlienke DEKD sa môžu prihlásiť vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, náboženské spoločnosti, mestá a obce, územná samospráva, štátna a verejná správa a pripraviť zaujímavé prehliadky pamiatok, súťaže pre deti a mládež, animácie a koncerty a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.

Bratia a sestry,
odporúčame Vám, aby ste sa v rámci možností vo svojich cirkevných zboroch zapojili do uvedeného podujatia.

S bratským pozdravom

Vložené 13. 7. 2017

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 20.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart