Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 4 - 2008

Zbierku si môžete prečítať tu. ...

 

Dušan Vagaský | 18.11.2008

viac

CD na detské besiedky

V týchto dňoch Biskupský úrad Východného dištriktu vydáva CD s prípravkami na vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2008/09. Ide o pilotný projekt, ktorý je výsledkom spoločného úsilia dištriktuálneho vnútromisijného výboru, seniorálnych koordinátorov pre prácu s deťmi a ďalších dobrovoľných spolupracovníkov.

 

Zuzana Kolesáriková, VMV VD | 7.10.2008

viac

Šetrenie o stave nehnuteľného majetku v COJ ECAV na Slovensku

Vážené predsedníctvo COJ, Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na svojom rokovaní 23.5.2008 prerokovalo Koncepciu starostlivosti o nehnuteľnosti a iný majetok ECAV na Slovensku, ktorý spracovali generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a dištriktuálni dozorcovia.

 

Dušan Vagaský | 31.8.2008

viac

Podporný cirkevný fond po novom

16. júla 2008 zasadala vo Zvolene Správna rada Podporného cirkevného fondu (PCF), ktorá po prvýkrát rozhodovala už podľa nových pravidiel zakotvených štatúte fondu.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 14.8.2008

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov 2008

Pozývame Vás na kurz pre kantorov, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 16. augusta 2008 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 12.8.2008

viac

Oznámenie

Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných návrhov do súkromného obstarávania (zadávania zákazky obchodnou verejnou súťažou) pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Dunajskej Lužnej.

 

Elena Darina Ružeková | 4.7.2008

viac

Termín na podanie žiadosti o príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 1. februára 2008 štatút Podporného cirkevného fondu.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 22.5.2008

viac

UPOZORŇUJEME

V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, bola Fondom sociálneho rozvoja vyhlásená výzva s číslom OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/0 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na „Podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na...

 

Marta Stašiniaková | 19.2.2008

viac

Pomoc zo zahraničných partnerských cirkví

Akútnou starosťou mnohých našich cirkevných zborov je riešenie často havarijnej situácie v stave kostolov a fár, potreba dobudovať rozostavané budovy, ale aj financovať programové aktivity cirkevných zborov a diakonických zariadení. Jedným z najvýznamnejších finančných zdrojov je pomoc zahraničných partnerských cirkví. Generálny biskupský úrad na internetovej stránke našej cirkvi, prostredníctvom Evanjelického posla spod Tatier, ako aj v hromadnej...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.2.2008

viac

Celocirkevné ofery na rok 2008

schválené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku.

 

Finančné a personálne oddelenie | 19.1.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart