Pomoc zo zahraničných partnerských cirkví

Akútnou starosťou mnohých našich cirkevných zborov je riešenie často havarijnej situácie v stave kostolov a fár, potreba dobudovať rozostavané budovy, ale aj financovať programové aktivity cirkevných zborov a diakonických zariadení. Jedným z najvýznamnejších finančných zdrojov je pomoc zahraničných partnerských cirkví. Generálny biskupský úrad na internetovej stránke našej cirkvi, prostredníctvom Evanjelického posla spod Tatier, ako aj v hromadnej...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.2.2008

viac

Celocirkevné ofery na rok 2008

schválené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku.

 

Finančné a personálne oddelenie | 19.1.2008

viac

Správa o spolupráci ECAV a Slovenskej národnej knižnice

Správa o spolupráci GBÚ ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice pri záchrane a využití historických fondov ECAV na Slovensku.

 

Archív GBÚ | 14.12.2007

viac

Zo zasadnutia Správnej rady Podporného cirkevného fondu

V piatok 30. 11. 2007 vo Zvolene zasadala Správna rada Podporného cirkevného fondu (PCF) pod vedením jej predsedu – riaditeľa generálneho biskupského úradu brata Dušana Vagaského. PCF je určený na podporu sociálne slabých rodín ordinovaných a neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku a jej COJ.

 

Dušan Vagaský, predseda Správnej rady PCF | 3.12.2007

viac

Misijná stratégia cirkvi

Misijná stratégia cirkvi - dokument vnútornej misie ECAV, schválený a odporučený synodou 2007 všetkým cirkevným zborom - analizuje súčasnú situáciu cirkvi a navrhuje koncepciu misijnej práce v zbore a to s prihliadnutím na krátkodobé ale aj dlhodobé ciele.

 

Štefan Kiss | 27.11.2007

viac

Pokyn GP pre prípravu materiálov predkladaných na rokovanie GP

V cieľom zefektívniť svoje rokovania Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (GP) na svojom zasadnutí 5.10.2007 v Prešove schválilo ako odporúčanú formu nasledovný pokyn pre prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie GP (ďalej len Materiálov)

 

Predsedníctvo ECAV | 25.10.2007

viac

Žiadostí o podporu zo zahraničia

Termíny Oznamujeme všetkým COJ a organizáciám pôsobiacim v rámci ECAV na Slovensku, že najbližšie termíny na podávanie projektov do zahraničia sú nasledovné:

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 25.10.2007

viac

Schválené projekty HFO, GAW a DWT

Generálne presbyterstvo ECAV na svojom zasadnutí 5.10.2007 v Prešove schválilo projekty na financovanie z prostriedkov, ktoré poskytuje Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. v rámci programu Hoffnung für Osteuropa (HfO), Projektkatalógu Gustav Adolf Werk (GAW) na rok 2009 a z prostriedkov Thüringische Landeskirche (DWT).

 

Marta Stašiniaková, hlavný ekonóm GBÚ | 22.10.2007

viac

Prevádzkovanie cintorínov - informácia pre CZ ECAV na Slovensku

Problematika pohrebníctva bola nanovo upravená zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. 11. 2005 a komplexne upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie, právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku...

 

JUDr. Peter Hríb, generálny právny zástupca | 11.7.2007

viac

Informácia o projektoch

V piatok 15. júna 2007 sa na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave uskutočnil Národný informačný deň komunitárneho programu Európskych spoločenstiev na podporu energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych palív Inteligentná energia – Európa II.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV | 11.6.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart