Prevádzkovanie cintorínov - informácia pre CZ ECAV na Slovensku

Problematika pohrebníctva bola nanovo upravená zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. 11. 2005 a komplexne upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie, právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku...

 

JUDr. Peter Hríb, generálny právny zástupca | 11.7.2007

viac

Informácia o projektoch

V piatok 15. júna 2007 sa na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave uskutočnil Národný informačný deň komunitárneho programu Európskych spoločenstiev na podporu energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych palív Inteligentná energia – Európa II.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV | 11.6.2007

viac

UPOZORŇUJEME!!

Nenávratný finančný príspevok môžete získať z eurofondov v rámci výzvy vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja. Na základe tejto výzvy je možné predkladať projekty zamerané na zlepšenie zamestnanosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu je 25. júna 2007 o 16.00 hod.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV | 23.5.2007

viac

ODPOVEDÁME

Mohli by ste nás informovať o možnostiach poskytnutia finančnej pomoci zo zahraničia? O finančnú pomoc môžete požiadať formou predpísanej žiadosti, ktorá musí prejsť predpísaným schvaľovacím procesom (pozri ďalej), a to niekoľko zahraničných inštitúcií:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 8.4.2007

viac

Poskytovanie dotácií v programe Obnovme si svoj dom v roku 2007

Ministerstvo kultúry SR poskytuje – tak ako aj v minulom roku - finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom, najmä podprogramu 1.1. V roku 2005 bolo z tohto podprogramu podporených 17 projektov predkladaných cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku v celkovej výške 4.140.000,- Sk, v roku 2006 sa počet podporených projektov zvýšil na 24, pričom celková suma dotácie predstavovala 5.575.000,- Sk.

 

Jana Mináčová | 6.2.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart