Pozvánka na letný tábor ELCA

Opäť je tu možnosť prihlásiť sa do letného tábora ELCA (Evanjelická luteránska cirkev v Amerike) v USA od 19. 5. do 18. 8. 2010. Pozvánka je pre 2 osoby z ECAV na Slovensku. Prihlásiť sa môžete na GBÚ do 20. 1. 2010.

 

-em- | 8.1.2010

viac

Oznámenie o celocirkevných oferách na rok 2010

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevné ofery na rok 2010 nasledovne:

 

Ing. Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 15.12.2009

viac

Fond na podporu zachovania Božieho stvorenstva

Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku, Evanjelická cirkev stredného Nemecka a ECAV na Slovensku a diakonické zariadenia týchto cirkví v presvedčení, že Boh chce, aby sme jeho dobré stvorenstvo zachovávali a chránili, založili Fond na podporu zachovania Božieho stvorenstva.

 

Dušan Vagaský | 10.12.2009

viac

Reakcia cirkví na klimatické zmeny

Konferencia európskych cirkví (KEK) a Rada európskej biskupskej konferencie (CCEE) napísali spoločný list adresovaný cirkvám v Európe, ktorý je reakciou na klimatické zmeny....

 

-eš- | 25.11.2009

viac

Projekty zahraničnej pomoci 2. polrok 2009

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na svojom zasadnutí 2. 10. 2009 nasledovné projekty na pomoc zo zdrojov Hoffnung für Osteuropa 2009:

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.11.2009

viac

Chráňte si svoje archívy

Bratia a sestry, chceme Vás upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje naše cirkevné zborové archívy.

 

E. Škodová, Z. Bakošová | 3.11.2009

viac

Bývalým príslušníkom PTP

Čiastočným odškodnením pre príslušníkov bývalých vojenských táborov nútených prác (VTNP – PTP) má byť podľa zákona č. 272/2008 Z. z. príplatok k dôchodku. Vdovy po príslušníkoch PTP majú nárok na 60 % tohto príplatku.

 

František Kľuska | 29.9.2009

viac

Daňový bonus a zmena poisťovne

Bratia farári a sestry farárky, dovoľujeme si Vás upozorniť, že: 1. na mzdové oddelenie GBÚ je potrebné do 30. 9. 2009 poslať doklad o štúdiu Vášho dieťaťa na strednej alebo vysokej škole, aby sa Vám mohol priznať daňový bonus; 2. v prípade, že Vaše dieťa ukončilo štúdium na vysokej škole k 31. 7. 2009, prosíme, aby ste nám to tiež urýchlene oznámili; 3. ak ste sa rozhodli zmeniť...

 

Mzdové oddelenie GBÚ | 8.9.2009

viac

Zbierka CPP č. 3-2009

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 3/2009 -

 

Edita Škodová | 18.8.2009

viac

Možnosti ubytovania v CZ ECAV

Ak kliknete na slovo ponuka, nájdete tam kontakty na cirkevné zbory, kde si môžete zabezpečiť výhodné ubytovanie na konanie mládežníckych stretnutí, detských táborov atď. aj na individuálnu rekreáciu. Zatiaľ sú tu údaje zo ZD ECAV, ktoré spracovala sestra farárka M. Krivdová. Budeme radi, keď sa pripoja aj ďalšie cirkevné zbory a rozšíria tak túto ponuku.

 

-eš- | 8.7.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart