Oznam k Synode 2010

V súvislosti s prípravou na voľby počas Synody ECAV na Slovensku 2010 je potrebné, aby návrhy kandidovaných boli doplnené čestným vyhlásením každého kandidovaného.

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 15.3.2010

viac

K pôstnemu obdobiu 2010

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Opäť sa začína pôstne obdobie, ktoré je ideálne na napĺňanie slov Pána Ježiša Krista „čiňte pokánie“, čo by malo pozitívne zasiahnuť do nášho osobného i zborového života. Ako pomôcku pre Vašu prácu a službu Vám s prianím Božej pomoci a požehnania posielame nasledujúce materiály:

 

Štefan Kiss, tajomník pre VM GBÚ | 25.2.2010

viac

List všetkým cirkevným zborom ECAV na Slovensku

Vážení bratia a milé sestry,

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 12.2.2010

viac

Dve percentá z dane za rok 2009 - aktualizované.

Milí bratia, milé sestry, listom z 9. 1. 2008 a na www.ecav.sk 5. 2. 2009 sme Vás požiadali poslať nám údaje o občianskych združeniach a nadáciách, ktoré sú vo Vašej pôsobnosti a uchádzajú sa o dve percentá z dane za rok 2008. Nižšie uverejňujeme informácie, ktoré sme od Vás dostali.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.2.2010

viac

Kantorské skúšky 2010

Najbližšie kantorské skúšky sa uskutočnia dňa 10. apríla (sobota) 2010 o 10.30 hod. v zborovej sieni CZ ECAV v Bratislave na Legionárskej ul. Prihláste sa do 28. februára 2010.

 

Eva Kolesárová, predsedníčka VCHaH | 2.2.2010

viac

Kurzy pre farárov v Meissene

Pastoralkolleg Evanjelickej luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku ponúka našim farárom možnosť zúčastniť sa na nižšie uvedených kurzoch v roku 2010. Prihlášky posielajte do 28. 2. 2010.

 

Daniela Veselá | 2.2.2010

viac

Na uľahčenie účtovnej práce pre CZ

16. januára 2010 na GBÚ zasadal Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku. Jedným z cieľov stretnutia bolo predstavenie Ekonomického informačného systému Jednoduché účtovníctvo.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia | 29.1.2010

viac

K vyhláseniu Roka kresťanskej kultúry 2010

Rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku (ďalej RKK). Vyhlasovateľmi RKK sú Konferencia katolíckych biskupov Slovenska (KBS) a Ekumenická rada cirkví v SR (ERC v SR) s podporou Ministerstva kultúry SR. Za koordinátora RKK bolo určené Národné osvetové centrum (NOC). V rámci ERC v SR sa do tohto projektu zapojila aj naša cirkev.

 

Edita Škodová | 28.1.2010

viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Aj tento rok sa koná od 18. do 25. januára, a to pod biblickým mottom „Vy ste toho svedkami“ (L 24, 48). Viac nájdete na www.ekumena.sk.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 22.1.2010

viac

Prázdninová pozvánka

Blížia sa jarné prázdniny (15. - 19. 2. 2010 východ, 22. - 26. 2. 2010 stred, 1. - 5. 3. 2010 západ). Je to čas, keď si deti a mládež znovu vychutnajú dni voľna. Presne naopak sa na to pozerajú mnohí rodičia, ktorí majú vrásky na čele kvôli ratolestiam, ktoré musia nechať doma bez dozoru, ak nemajú „poruke“ starých rodičov.

 

Edita Škodová | 14.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart