Oznam duchovným o čerpaní dovolenky

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Generálne presbyterstvo ECAV na Slovenku na svojom zasadnutí dňa 9. 4. 2010 prerokovalo materiál „Vyčerpanie dovolenky za rok 2009“ a prijalo nasledovné uznesenie:

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 14.5.2010

viac

Výzva k Dňu Bachovej hudby na Slovensku

Pozývame cirkevné zbory, kantorov a organistov, ako aj predstaviteľov obcí a miest, vedúcich umeleckých a kultúrnych inštitúcií, orchestrov, aby sa pridali k podujatiu Deň Bachovej hudby na Slovensku 28. júla 2010, ktoré sa bude konať v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

 

-jj- | 10.5.2010

viac

Vyhlásenie konečného výsledku a použitia zbierky na Haiti

V mene Predsedníctva a Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ako aj v mene Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku ešte raz úprimne ďakujem bratom a sestrám, ktorí prispeli do dobrovoľnej zbierky na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením na Haiti.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 23.4.2010

viac

Dotácie z grantového systému MK SR

9. marca 2010 zasadala komisia Ministerstva kultúry SR na ochranu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva. Odporučila správcom cirkevných objektov s pamiatkovo chránenými hnuteľnými predmetmi o možnosti čerpať dotáciu z grantového systému Ministerstva kultúry SR.

 

Zora Bakošová | 22.4.2010

viac

Evanjelické krstné mená - výzva

Vydavateľstvo Tranoscius plánuje zrevidovať slovenský evanjelický kalendár krstných mien, ktorý používame v našich kalendároch – nástennom, stolovom a Tranovskom evanjelickom kalendári. Keďže máme k dispozícii len kalendáre, kde sa mená v jednotlivých rokoch rôznia, privítame pomoc každého, kto by vedel pomôcť. Kontakt: 044/55 222 06 alebo nada.kubanyova@tranoscius.sk. Vložené 14. 4....

 

Naďa Kubányová | 21.4.2010

viac

Ofera na rómsku misiu 2. mája 2010

Generálne presbyterstvo na zasadnutí 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevnú oferu na rómsku misiu na 2. mája 2010. Prosíme, oferu posielajte na účet GBÚ č. 1368756257/0200, var. symbol 662020. Vopred ďakujeme!

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 21.4.2010

viac

Darujte 2 % zo svojich daní

Milí priatelia, do 30. 4. 2010 môžete na príslušnom daňovom úrade odovzdať Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa, a tak podporiť vybranú neziskovú organizáciu.

 

Mzdová učtáreň | 16.4.2010

viac

Ponuka táborov ČCE

Českobratská cirkev eanjelická v ČR organizuje 2 letné tábory, kde sú vítaní aj hostia zo zahraničia.

 

M. Mikletičová | 14.4.2010

viac

Dotazník k Historickému atlasu ECAV

Od riešiteľského kolektívu projektu Historický atlas ECAV na Slovensku pod vedením doc. RNDr. D. Kusendovej, PhD., sme dostali zoznam CZ, ktoré im na základe uznesenia generálneho presbyterstva poslali vyplnené dotazníky o svojich CZ. Ostatných prosíme, aby im dotazník čo najskôr poslali.

 

Katarína Ondrášová | 16.3.2010

viac

Oznam k Synode 2010

V súvislosti s prípravou na voľby počas Synody ECAV na Slovensku 2010 je potrebné, aby návrhy kandidovaných boli doplnené čestným vyhlásením každého kandidovaného.

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 15.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart