Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami na podporu rómskych aktivít ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná koordinačným výborom rómskej misie 23. januára 2012 vo Veľkom Slavkove a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo Zvolene.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 8.2.2012

viac

Zmeny vo vysielaní SRo od 6. 2. 2012

Nedeľné služby Božie a omše (Rádio Slovensko + Reginy) - presun na 9:04 – 10:00 Ranné zamyslenie (Rádio Slovensko): prac. deň 5.20 – 5.22; sobota, nedeľa 6.14 – 6.16

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 7.2.2012

viac

Rozhodnutie o podpore projektov ECAV zo zdrojov zahraničnej pomoci

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré zasadalo 3. februára 2012 vo Zvolene, schválilo podporu zo zahraničnej pomoci Hoffnung für Osteuropa na rok 2012:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk | 6.2.2012

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2012 - 2013

Pre žiakov stredných škôl z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV, ponúkajú štúdium s čiastočným štipendiom na Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, USA.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Seminár k službám Božím v médiách

V stredu 8. februára 2012 o 10.45 hod. sa na GBÚ v Bratislave sa bude konať seminár pre duchovných z tých cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2012 budú vysielať rozhlasové a televízne služby Božie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Zomrel brat farár ThDr. Miroslav Kýška

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi vo štvrtok ráno 2. 2. 2012 tíško usnul v Pánu brat farár ThDr. Miroslav Kýška. Pohreb zosnulého bude v utorok 7. februára o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Boris Mišina, senior BAS | 3.2.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky personálnym rozkazom č. 5/2011 jedno nové funkčné miesto – väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 23.1.2012

viac

Program vzdelávania podnikateľov zo strednej a východnej Európy

Organizácia Initiative e. V. v Nemecku uskutoční v dňoch 23. 9. - 14. 10. 2012 program vzdelávania pre podnikateľov, resp. vedúcich pracovníkov a budúcich zakladateľov podnikania zo strednej a z východnej Európy. Prihlášku je potrebné poslať do 15. 3. 2012 na adresu Initiative e. V.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 23.1.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V piatok večer 13. 1. 2012 vo veku 79 rokov túto časnosť opustila sestra farárka Mgr. Emília Kiššová. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke v sobotu 28. 1. 2012 o 10.30 hod. Smútočnou kázňou poslúži generálny biskup Miloš Klátik. Prosíme milostivého Pána Boha o útechu pozostalej rodine.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Celocirkevné ofery na rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 2. 12. 2011, prijalo nasledujúce uznesenie o povinne vyhlásených a odporúčaných oferách v roku 2012 -

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.1.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart