< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Evanjelické krstné mená - výzva

Vydavateľstvo Tranoscius plánuje zrevidovať slovenský evanjelický kalendár krstných mien, ktorý používame v našich kalendároch – nástennom, stolovom a Tranovskom evanjelickom kalendári. Keďže máme k dispozícii len kalendáre, kde sa mená v jednotlivých rokoch rôznia, privítame pomoc každého, kto by vedel pomôcť. Kontakt: 044/55 222 06 alebo nada.kubanyova@tranoscius.sk. Vložené 14. 4....

 

Naďa Kubányová | 21.4.2010

viac

Ofera na rómsku misiu 2. mája 2010

Generálne presbyterstvo na zasadnutí 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevnú oferu na rómsku misiu na 2. mája 2010. Prosíme, oferu posielajte na účet GBÚ č. 1368756257/0200, var. symbol 662020. Vopred ďakujeme!

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 21.4.2010

viac

Darujte 2 % zo svojich daní

Milí priatelia, do 30. 4. 2010 môžete na príslušnom daňovom úrade odovzdať Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa, a tak podporiť vybranú neziskovú organizáciu.

 

Mzdová učtáreň | 16.4.2010

viac

Ponuka táborov ČCE

Českobratská cirkev eanjelická v ČR organizuje 2 letné tábory, kde sú vítaní aj hostia zo zahraničia.

 

M. Mikletičová | 14.4.2010

viac

Dotazník k Historickému atlasu ECAV

Od riešiteľského kolektívu projektu Historický atlas ECAV na Slovensku pod vedením doc. RNDr. D. Kusendovej, PhD., sme dostali zoznam CZ, ktoré im na základe uznesenia generálneho presbyterstva poslali vyplnené dotazníky o svojich CZ. Ostatných prosíme, aby im dotazník čo najskôr poslali.

 

Katarína Ondrášová | 16.3.2010

viac

Oznam k Synode 2010

V súvislosti s prípravou na voľby počas Synody ECAV na Slovensku 2010 je potrebné, aby návrhy kandidovaných boli doplnené čestným vyhlásením každého kandidovaného.

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 15.3.2010

viac

K pôstnemu obdobiu 2010

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Opäť sa začína pôstne obdobie, ktoré je ideálne na napĺňanie slov Pána Ježiša Krista „čiňte pokánie“, čo by malo pozitívne zasiahnuť do nášho osobného i zborového života. Ako pomôcku pre Vašu prácu a službu Vám s prianím Božej pomoci a požehnania posielame nasledujúce materiály:

 

Štefan Kiss, tajomník pre VM GBÚ | 25.2.2010

viac

List všetkým cirkevným zborom ECAV na Slovensku

Vážení bratia a milé sestry,

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 12.2.2010

viac

Dve percentá z dane za rok 2009 - aktualizované.

Milí bratia, milé sestry, listom z 9. 1. 2008 a na www.ecav.sk 5. 2. 2009 sme Vás požiadali poslať nám údaje o občianskych združeniach a nadáciách, ktoré sú vo Vašej pôsobnosti a uchádzajú sa o dve percentá z dane za rok 2008. Nižšie uverejňujeme informácie, ktoré sme od Vás dostali.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.2.2010

viac

Kantorské skúšky 2010

Najbližšie kantorské skúšky sa uskutočnia dňa 10. apríla (sobota) 2010 o 10.30 hod. v zborovej sieni CZ ECAV v Bratislave na Legionárskej ul. Prihláste sa do 28. februára 2010.

 

Eva Kolesárová, predsedníčka VCHaH | 2.2.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart