Pozvánka kázňové prípravky ZD ECAV

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území ZD, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV 24. 2. 2012 v Klenovci. Prihlášky pošlite na adresu BÚ...

 

Martina Krivdová, vmv@zdecav.sk | 13.2.2012

viac

Pozvánka na 8. pastorálnu konferenciu VD

BÚ VD ECAV v Prešove pozýva ordinovaných členov VD ECAV na 8. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV 22. - 24. 2. 2012 v Janoškovom dome v Lipt. Hrádku a Kúpeľoch Nový Smokovec. Súčasťou DPK budú homiletické prípravky k pôstnemu a veľkonočnému obdobiu.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 13.2.2012

viac

Výzva na predkladanie projektov Rómska misia ECAV na Slovensku

Na základe uznesenia generálneho presbyterstva zo dňa 3. februára 2012 zverejňujeme výzvu na predkladanie projektov rómskej misie na roky 2012 až 2014. Projekty môžu predkladať nielen cirkevné zbory, ktoré pracujú v oblasti rómskej misie, ale aj iné organizácie, ktoré v tejto oblasti spolupracujú s cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.2.2012

viac

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami na podporu rómskych aktivít ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná koordinačným výborom rómskej misie 23. januára 2012 vo Veľkom Slavkove a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo Zvolene.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 8.2.2012

viac

Zmeny vo vysielaní SRo od 6. 2. 2012

Nedeľné služby Božie a omše (Rádio Slovensko + Reginy) - presun na 9:04 – 10:00 Ranné zamyslenie (Rádio Slovensko): prac. deň 5.20 – 5.22; sobota, nedeľa 6.14 – 6.16

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 7.2.2012

viac

Rozhodnutie o podpore projektov ECAV zo zdrojov zahraničnej pomoci

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré zasadalo 3. februára 2012 vo Zvolene, schválilo podporu zo zahraničnej pomoci Hoffnung für Osteuropa na rok 2012:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk | 6.2.2012

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2012 - 2013

Pre žiakov stredných škôl z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV, ponúkajú štúdium s čiastočným štipendiom na Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, USA.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Seminár k službám Božím v médiách

V stredu 8. februára 2012 o 10.45 hod. sa na GBÚ v Bratislave sa bude konať seminár pre duchovných z tých cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2012 budú vysielať rozhlasové a televízne služby Božie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Zomrel brat farár ThDr. Miroslav Kýška

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi vo štvrtok ráno 2. 2. 2012 tíško usnul v Pánu brat farár ThDr. Miroslav Kýška. Pohreb zosnulého bude v utorok 7. februára o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Boris Mišina, senior BAS | 3.2.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky personálnym rozkazom č. 5/2011 jedno nové funkčné miesto – väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 23.1.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart