K pôstnemu obdobiu 2012 – na stiahnutie

Návrh tém k pôstnym stredtýždňovým večierňam Prípravka na pôstny modlitebný týždeň Šimon z Cyrény - pôstna a veľkonočná scénka Emauzy - veľkonočná scénka

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 25.2.2012

viac

Generálne presbyterstvo rokovalo aj o modeli financovania cirkví

Na 2. zasadnutí Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností 7. 12. 2011 Ministerstvo kultúry SR predložilo písomný návrh asignačného modelu financovania cirkví a náboženských spoločností. Cirkvi boli prostredníctvom svojich zástupcom v komisii vyzvané, aby sa k nemu písomne vyjadrili do 15. 2. 2012.

 

Dušan Vagaský, predseda Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV, riaditel@ecav.sk | 17.2.2012

viac

Oznámenie o ofere do Podporného fondu Generálnej podporovne

Bratia a sestry, prvá pôstna nedeľa roku 2012 pripadá na 26. februára. Táto nedeľa bola Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku určená pre povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 15.2.2012

viac

Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2012

Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok...

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná správnou radou Podporného cirkevného fondu 13. januára 2012 na zasadnutí vo Zvolene a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Schválili novelizáciu štatútu Podporného cirkevného fondu

Novelizácia štatútu Podporného cirkevného fondu iniciovaná jej správnou radou 13. januára 2012 bola schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo Zvolene.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 14.2.2012

viac

ZBORNÍK CPP ECAV NA SLOVENSKU V PLATNOM ZNENÍ Z 30. 11. 2011

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení, aktualizovaný 30. novembra 2011, je určený ako pomôcka na praktické použitie v každodennej práci.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Pozvánka kázňové prípravky ZD ECAV

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území ZD, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV 24. 2. 2012 v Klenovci. Prihlášky pošlite na adresu BÚ...

 

Martina Krivdová, vmv@zdecav.sk | 13.2.2012

viac

Pozvánka na 8. pastorálnu konferenciu VD

BÚ VD ECAV v Prešove pozýva ordinovaných členov VD ECAV na 8. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV 22. - 24. 2. 2012 v Janoškovom dome v Lipt. Hrádku a Kúpeľoch Nový Smokovec. Súčasťou DPK budú homiletické prípravky k pôstnemu a veľkonočnému obdobiu.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 13.2.2012

viac

Výzva na predkladanie projektov Rómska misia ECAV na Slovensku

Na základe uznesenia generálneho presbyterstva zo dňa 3. februára 2012 zverejňujeme výzvu na predkladanie projektov rómskej misie na roky 2012 až 2014. Projekty môžu predkladať nielen cirkevné zbory, ktoré pracujú v oblasti rómskej misie, ale aj iné organizácie, ktoré v tejto oblasti spolupracujú s cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart