Voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku zostavila dňa 20. februára 2012 podľa § 29, odsek 2 zákona kandidátku na voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV:

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 2.3.2012

viac

Svetový deň modlitieb 2012

Spravidla v prvý marcový piatok sa v mnohých cirkevných zboroch uskutoční ďalší ročník Svetového dňa modlitieb žien (SDM). Liturgiu na tento rok pripravili ženy z Malajzie. Viac informácií nájdete na stránke SDM https://sites.google.com/site/sdmslovensko/

 

Kvetuša Halačiová, SDM | 1.3.2012

viac

Oznámenie o ofere na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 11. marca 2012 je určená na podporu III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú tohto roku konať 29. 6. až 1. 7. v Lučenci.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 28.2.2012

viac

K pôstnemu obdobiu 2012 – na stiahnutie

Návrh tém k pôstnym stredtýždňovým večierňam Prípravka na pôstny modlitebný týždeň Šimon z Cyrény - pôstna a veľkonočná scénka Emauzy - veľkonočná scénka

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 25.2.2012

viac

Generálne presbyterstvo rokovalo aj o modeli financovania cirkví

Na 2. zasadnutí Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností 7. 12. 2011 Ministerstvo kultúry SR predložilo písomný návrh asignačného modelu financovania cirkví a náboženských spoločností. Cirkvi boli prostredníctvom svojich zástupcom v komisii vyzvané, aby sa k nemu písomne vyjadrili do 15. 2. 2012.

 

Dušan Vagaský, predseda Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV, riaditel@ecav.sk | 17.2.2012

viac

Oznámenie o ofere do Podporného fondu Generálnej podporovne

Bratia a sestry, prvá pôstna nedeľa roku 2012 pripadá na 26. februára. Táto nedeľa bola Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku určená pre povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 15.2.2012

viac

Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2012

Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok...

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná správnou radou Podporného cirkevného fondu 13. januára 2012 na zasadnutí vo Zvolene a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Schválili novelizáciu štatútu Podporného cirkevného fondu

Novelizácia štatútu Podporného cirkevného fondu iniciovaná jej správnou radou 13. januára 2012 bola schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo Zvolene.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 14.2.2012

viac

ZBORNÍK CPP ECAV NA SLOVENSKU V PLATNOM ZNENÍ Z 30. 11. 2011

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení, aktualizovaný 30. novembra 2011, je určený ako pomôcka na praktické použitie v každodennej práci.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart