Nová ponuka vzdelávania učiteľom náboženstva

V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy, evanjelického a. v. náboženstva v programe Metodicko-pedagogického centra ponúkame vzdelávanie v akreditovanom programe Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom programe.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 22.3.2012

viac

4. marec 2012 - deň za voľnú nedeľu

Európska aliancia za voľnú nedeľu vyhlásila 4. marec 2012 za Európsky deň za nedeľu bez práce. K tejto iniciatíve sa rozhodnutím Zboru biskupov ECAV na Slovensku na zasadnutí 1. 3. 2012 v Prešove pripojila aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.3.2012

viac

Voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku zostavila dňa 20. februára 2012 podľa § 29, odsek 2 zákona kandidátku na voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV:

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 2.3.2012

viac

Svetový deň modlitieb 2012

Spravidla v prvý marcový piatok sa v mnohých cirkevných zboroch uskutoční ďalší ročník Svetového dňa modlitieb žien (SDM). Liturgiu na tento rok pripravili ženy z Malajzie. Viac informácií nájdete na stránke SDM https://sites.google.com/site/sdmslovensko/

 

Kvetuša Halačiová, SDM | 1.3.2012

viac

Oznámenie o ofere na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 11. marca 2012 je určená na podporu III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú tohto roku konať 29. 6. až 1. 7. v Lučenci.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 28.2.2012

viac

K pôstnemu obdobiu 2012 – na stiahnutie

Návrh tém k pôstnym stredtýždňovým večierňam Prípravka na pôstny modlitebný týždeň Šimon z Cyrény - pôstna a veľkonočná scénka Emauzy - veľkonočná scénka

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 25.2.2012

viac

Generálne presbyterstvo rokovalo aj o modeli financovania cirkví

Na 2. zasadnutí Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností 7. 12. 2011 Ministerstvo kultúry SR predložilo písomný návrh asignačného modelu financovania cirkví a náboženských spoločností. Cirkvi boli prostredníctvom svojich zástupcom v komisii vyzvané, aby sa k nemu písomne vyjadrili do 15. 2. 2012.

 

Dušan Vagaský, predseda Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV, riaditel@ecav.sk | 17.2.2012

viac

Oznámenie o ofere do Podporného fondu Generálnej podporovne

Bratia a sestry, prvá pôstna nedeľa roku 2012 pripadá na 26. februára. Táto nedeľa bola Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku určená pre povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 15.2.2012

viac

Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok 2012

Plán prioritných aktivít ECAV na Slovensku na rok...

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná správnou radou Podporného cirkevného fondu 13. januára 2012 na zasadnutí vo Zvolene a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. februára 2012 vo...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart