Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMr. Annou Adamovičovou

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci a s nádejou na vzkriesenie Vám oznamujeme, že 28. marca 2018 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán Boh povolal z tejto časnosti ThMr. Annu Adamovičovú, ev. a. v. farárku v. v. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude na Bielu sobotu 31. marca o 14.00 hod. v Ev. chráme Božom v Modre.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 28.3.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s ThMgr. Milanom Žarnovickým

Bratia a sestry, v nádeji vzkriesenia Vám oznamujeme, že 26. marca 2018 si Pán Boh vo veku 77 rokov povolal z tejto časnosti ThMgr. Milana Žarnovického, pravnuka J. M. Hurbana a J. Ľ. Holubyho. Posledná rozlúčka s ním bude v sobotu 31. marca o 14.00 hod. v Ev. chráme Božom v Pezinku.

 

Smútiaca rodina | 28.3.2018

viac

Kaplánska skúška 2018

Kaplánska skúška sa bude konať 12. 9. 2018 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. 8. 2017 zaslaním žiadosti v zmysle cirkevného nariadenia č. 5/91 o kaplánskej skúške. Vložené 21. 3. 2018 Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 27.3.2018

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 1-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom B. Cirkevnoprávne predpisy a číslom 44 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 21.3.2018

viac

500 stromov reformácie aj v roku 2018

Počas Lutherovej dekády, obdobia príprav na 500. výročie reformácie, vyrástla vo Wittenbergu Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. 10. 1517 pribil 95 výpovedí, vysádzali postupne 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt „500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 15.3.2018

viac

Zomrela sestra Ľudmila Urbanová

Bratia a sestry oznamujeme Vám, že Pán Boh si k sebe povolal sestru Ľudmilu Urbanovú, vdovu po bratovi farárovi Ondrejovi Urbanovi. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v piatok 9. marca 2018 o 14.00 hod. v Dome smútku v Lučenci.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ Lučenec | 7.3.2018

viac

Vyhlásenie zbierky na EIS

GP ECAV na Slovensku uznesením č. 128-5/2017 vyhlasuje celocirkevnú zbierku na celocirkevný projekt Elektronického informačného systému...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.2.2018

viac

Oznámenie o ofere do Generálnej podporovne 2018

GP ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 rozhodlo na 1. pôstnu nedeľu 18. 2. 2018 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.2.2018

viac

Výberové konanie SED Horné Saliby 2018

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Zariadenia pre seniorov SED Horné Saliby. Prihláste sa do 28. februára 2018. Vložené 7. 2. 2018...

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia, media@diakonia.sk | 14.2.2018

viac

Celocirkevné ofery na rok 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 schválilo celocirkevné ofery na rok 2018.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 27.1.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart