Celocirkevné podujatia na rok 2013

Prehľad pripravovaných jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať počas roku 2013. Priložená tabuľka má slúžiť na získanie prehľadu o organizovaní jednotlivých podujatí pre nižšie cirkevnorganizačné jednotky, aby mohli plánovať ďalšie podujatia a nedochádzalo súbežne k viacerým akciám....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 14.1.2013

viac

Pracovný aktív na tému DIAKONIA 19. 1.

V súvislosti s pripravovaným pracovným aktívom na tému Diakonia si dovoľujeme upozorniť všetkých vopred registrovaných účastníkov, že stretnutie sa z dôvodu prihlásenia 75 osôb uskutoční v nezmenenom termíne 19. januára 2013 so začiatkom o 10.00 hod., avšak v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

 

Anna Balogová, kaplangb@ecav.sk | 14.1.2013

viac

Medzinárodné tábory ELCA pre deti v USA

Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA) organizuje kempy pre deti s vedúcimi z partnerských cirkví v zahraničí. Mladí ľudia tak môžu vykonávať službu v letných táboroch v USA. ELCA ponúka túto možnosť 2 záujemcom a 1 náhradníkovi z ECAV na Slovensku. Prihlášky: do 28. januára 2013.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, hederova@ecav.sk | 10.1.2013

viac

Celocirkevné ofery na rok 2013

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na r. 2013. ...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 27.12.2012

viac

Zomrel brat farár Mgr. Peter Hrnčiar

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi v piatok 14. decembra 2012 o 16.00 hod. tíško usnul v Pánu brat farár Mgr. Peter Hrnčiar. Pohreb zosnulého brata bude v utorok 18. decembra o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Smrečanoch.

 

Ján Mojzsis, zborový farár, Smrečany | 14.12.2012

viac

Misijné materiály - advent a Vianoce 2012

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte do cirkevných zborov.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 5.12.2012

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Júliou Koštialovou

V pondelok 3. 12. 2012 si náš Pán povolal k sebe do večnosti Júliu Koštialovú, rod. Mravcová (31. 3. 1922 - 3. 12. 2012), vdovu po dištriktuálnom biskupovi Rudolfovi Koštialovi. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 6. 12. 2012 o 13.00 hod. v dome smútku na Mestskom cintoríne Zlatý potok vo Zvolene.

 

Jaroslav Mlynár, zborový farár, CZ Galanta | 4.12.2012

viac

Oznámenie o ofere do Podporného fondu Generálnej podporovne 2. 12.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Prvá adventná nedeľa 2. 12. 2012 bola určená na povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 27.11.2012

viac

Pozvanie na pracovné aktívy

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.11.2012

viac

Pozvánka na pastorálnu konferenciu a kázňové prípravky VD ECAV 2012

Biskupský úrad VD ECAV vás pozýva na 9. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu 23. 11. 2012 v CZ ECAV Spišská Belá na tému Úskalia farárskej služby a pastorálna starostlivosť cirkvi o duchovných, ako aj na kázňové prípravky 21. - 22. 11. 2012 v Janoškovom dome. Viac

 

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart