Výročné správy BŠ Martin a MoS za rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 10. 2013 prijalo uznesenia č. 47-5/2013 a č. 48-5/2013, ktorými ukladá zverejniť Výročnú správu Biblickej školy Martin a Výročnú správu Modlitebného spoločenstva za rok 2012 na stránke www.ecav.sk....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 15.10.2013

viac

Nová zbierka CPP čiastka 5-2013

Zbierka CPP čiastka 5-2013 Nájdete ju v rubrike Oznamy a príhovory, podrubrike Dokumenty a tlačivá v sekcii B. Cirkevnoprávne predpisy ...

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP | 9.10.2013

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV 2013

Teologická konferencia 2013 ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných sa uskutoční v dňoch 25. - 27. septembra 2013 v hoteli Lux v Banskej Bystrici na tému Evanjelická Lutherova teológia a súčasnosť. Chceme sa tejto téme venovať z rôznych teologických hľadísk. Prednáškami nám poslúžia hostia zo zahraničnej i z domácej teologickej pôdy. Program,

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 25.9.2013

viac

Náboženská príslušnosť podľa mestských časti Bratislava a Košice

V súvislosti s uznesením Synody ECAV na Slovensku, ktorá na zasadnutí 28. 6. 2013 v Myjave prijala uznesenie pre zborové presbyterstvá cirkevných zborov spracovať rozbor náboženskej príslušnosti, zverejňujeme pre mestá Bratislava a Košice prehľady počtu prihlásených k ECAV podľa jednotlivých mestských častí. Prehľad nájdete v záložke Dokumenty a tlačivá pod písmenom K7....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 18.9.2013

viac

UPOZORNENIE

Upozorňujeme používateľov elektronickej pošty z domény @ecav.sk, aby nereagovali na e-maily s výzvou na vyplnenie akýchkoľvek osobných či prihlasovacích údajov od akéhokoľvek neznámeho odosielateľa (kváziposkytovateľa) elektronickej pošty, či inej internetovej služby.

 

webmaster(at)ecav.sk | 15.9.2013

viac

Ako spracovať analýzu náboženskej príslušnosti podľa sčítania obyvateľov domov a bytov v r 2001-2011

....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 12.9.2013

viac

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku na zasadnutí 29. 8. 2013 v Prešove prerokovalo aj otázku končiaceho sa šesťročného funkčné obdobia dôstojného brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorému sa končí funkčné obdobie 7. 1. 2014.

 

www.vychodnydistrikt.sk, 5. 9. 2013 | 9.9.2013

viac

Zbierka CPP č. 4-2013

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP | 4.9.2013

viac

Analýza náboženskej príslušnosti podľa sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2001 až 2011

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na svojom zasadnutí 28. 6. 2013 v Myjave prijala okrem iných aj jedno uznesenie, ktorým uložila zborovým presbyterstvám cirkevných zborov, do parochie ktorých patria obce s počtom obyvateľov hlásiacich sa (pri sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2001) k ECAV vyšším ako 300, aby v termíne do 30. 9. 2013 spracovali rozbor vlastného vývoja počtu prihlásených k ECAV za roky 2001 – 2011 s prihliadnutím na vývoj...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP tajomnik(at)ecav.sk | 26.8.2013

viac

Vyhlásenie výberového konania

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na viazaných finančných agentov v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 22.8.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart