Analýza náboženskej príslušnosti podľa sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2001 až 2011

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na svojom zasadnutí 28. 6. 2013 v Myjave prijala okrem iných aj jedno uznesenie, ktorým uložila zborovým presbyterstvám cirkevných zborov, do parochie ktorých patria obce s počtom obyvateľov hlásiacich sa (pri sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2001) k ECAV vyšším ako 300, aby v termíne do 30. 9. 2013 spracovali rozbor vlastného vývoja počtu prihlásených k ECAV za roky 2001 – 2011 s prihliadnutím na vývoj...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP tajomnik(at)ecav.sk | 26.8.2013

viac

Vyhlásenie výberového konania

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na viazaných finančných agentov v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 22.8.2013

viac

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2013 – výzva na zapojenie

Vážené predsedníctva CZ ECAV, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 (DEKD), ktoré sa budú konať 13. - 22. 9. 2013. Termín prihlásenia: do 9. 9. na www.dekd.sk

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 22.8.2013

viac

Oznámenie o ofere na Fond vzdelávania

Bratia a sestry, 14. nedeľa po Svätej Trojici 1. septembra 2013 je Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku určená na povinnú oferu na Fond vzdelávania ECAV na Slovensku....

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 21.8.2013

viac

Nová internetová platforma „Geistreich“

Zaujímavým projektom Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) je nová internetová platforma s názvom „Geistreich“. Táto prakticky orientovaná internetová stránka je bohatá na nové myšlienky, nápady a príklady z už uskutočnených projektov cirkevných zborov.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 21.8.2013

viac

Oznámenie o výnose verejnej zbierky

CZ ECAV Revúca oznamuje širokej verejnosti výšku výnosu z verejnej zbierky na opravu kostolných zvonov. Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2012/003514 a konala sa od 25. 3. do 31.12.2012 formou dobrovoľných príspevkov na osobitný účet a formou zbieracích listín.

 

Želmíra Rekenová, zborová dozorkyňa CZ ECAV Revúca | 18.8.2013

viac

Konferencia pracovníkov detských besiedok

Konferencia sa uskutoční 30.-31.8.2013 v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Súčasťou bude predstavenie nového pracovného materiálu na vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2013/14. Srdečne vás pozývame. PROGRAM

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 18.8.2013

viac

Poriadok konfirmačných jubileí

Synoda ECAV na Slovensku schválila dňa 28. 6. 2013 uznesením č. G1 Poriadok konfirmačných jubileí. Návrh poriadku vypracoval Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku a na synode bol prerokovaný a schválený v rámci Správy o činnosti Bohoslužobného výboru ECAV za rok 2012, ktorú predniesol predseda výboru Miroslav Dubek....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 17.8.2013

viac

Zmeny do Tranovského kalendára do 15. 8.

Bratia farári a sestry farárky, ešte do do 15. 8. 2013 môžete nahlásiť zmeny údajov vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do schematizmu v Tranovskom ev. kalendári na rok 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.8.2013

viac

Ordinácia novokňazov vo Vranove 27. 7.

Po úspešnom ukončení štúdia EBF UK v Bratislave, študijný odbor evanjelická teológia, a absolvovaní kaplánskych skúšok budú v sobotu 27. júla 2013 o 9.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom na Rázusovej ul. vo Vranove nad Topľou ordinovaní: Mgr. Daniel Gdovin, Mgr. Ľubica Gdovinová, Mgr. Tomáš Lipovský, Mgr. Viera Šoltés Tipulová, Mgr. Vladimír Ticháň a Mgr. Tomáš Valašík.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk  | 26.7.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart