Volebné programy a životopisy kandidátov na biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Na kandidačnej porade 1. 10. 2013 predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku zostavili kandidátku na voľby biskupa VD ECAV na Slovensku v abecednom poradí: Mgr. Koč Ondrej a Mgr. Sabol Slavomír. Na zoznámenie s kandidátmi prinášame ich životopisy a volebné programy.Vložené 11. 10. 2013...

 

www.vychodnydistrikt.sk, 10. 10. 2013 | 22.10.2013

viac

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 86-9/2012 určilo 22. nedeľu po Sv. Trojici 27. 10. 2013 na povinnú oferu na Svetový luteránsky...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 21.10.2013

viac

Výročné správy BŠ Martin a MoS za rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 10. 2013 prijalo uznesenia č. 47-5/2013 a č. 48-5/2013, ktorými ukladá zverejniť Výročnú správu Biblickej školy Martin a Výročnú správu Modlitebného spoločenstva za rok 2012 na stránke www.ecav.sk....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 15.10.2013

viac

Nová zbierka CPP čiastka 5-2013

Zbierka CPP čiastka 5-2013 Nájdete ju v rubrike Oznamy a príhovory, podrubrike Dokumenty a tlačivá v sekcii B. Cirkevnoprávne predpisy ...

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP | 9.10.2013

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV 2013

Teologická konferencia 2013 ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných sa uskutoční v dňoch 25. - 27. septembra 2013 v hoteli Lux v Banskej Bystrici na tému Evanjelická Lutherova teológia a súčasnosť. Chceme sa tejto téme venovať z rôznych teologických hľadísk. Prednáškami nám poslúžia hostia zo zahraničnej i z domácej teologickej pôdy. Program,

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 25.9.2013

viac

Náboženská príslušnosť podľa mestských časti Bratislava a Košice

V súvislosti s uznesením Synody ECAV na Slovensku, ktorá na zasadnutí 28. 6. 2013 v Myjave prijala uznesenie pre zborové presbyterstvá cirkevných zborov spracovať rozbor náboženskej príslušnosti, zverejňujeme pre mestá Bratislava a Košice prehľady počtu prihlásených k ECAV podľa jednotlivých mestských častí. Prehľad nájdete v záložke Dokumenty a tlačivá pod písmenom K7....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 18.9.2013

viac

UPOZORNENIE

Upozorňujeme používateľov elektronickej pošty z domény @ecav.sk, aby nereagovali na e-maily s výzvou na vyplnenie akýchkoľvek osobných či prihlasovacích údajov od akéhokoľvek neznámeho odosielateľa (kváziposkytovateľa) elektronickej pošty, či inej internetovej služby.

 

webmaster(at)ecav.sk | 15.9.2013

viac

Ako spracovať analýzu náboženskej príslušnosti podľa sčítania obyvateľov domov a bytov v r 2001-2011

....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 12.9.2013

viac

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku na zasadnutí 29. 8. 2013 v Prešove prerokovalo aj otázku končiaceho sa šesťročného funkčné obdobia dôstojného brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorému sa končí funkčné obdobie 7. 1. 2014.

 

www.vychodnydistrikt.sk, 5. 9. 2013 | 9.9.2013

viac

Zbierka CPP č. 4-2013

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP | 4.9.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart