< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Poriadok konfirmačných jubileí

Synoda ECAV na Slovensku schválila dňa 28. 6. 2013 uznesením č. G1 Poriadok konfirmačných jubileí. Návrh poriadku vypracoval Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku a na synode bol prerokovaný a schválený v rámci Správy o činnosti Bohoslužobného výboru ECAV za rok 2012, ktorú predniesol predseda výboru Miroslav Dubek....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 17.8.2013

viac

Zmeny do Tranovského kalendára do 15. 8.

Bratia farári a sestry farárky, ešte do do 15. 8. 2013 môžete nahlásiť zmeny údajov vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do schematizmu v Tranovskom ev. kalendári na rok 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.8.2013

viac

Ordinácia novokňazov vo Vranove 27. 7.

Po úspešnom ukončení štúdia EBF UK v Bratislave, študijný odbor evanjelická teológia, a absolvovaní kaplánskych skúšok budú v sobotu 27. júla 2013 o 9.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom na Rázusovej ul. vo Vranove nad Topľou ordinovaní: Mgr. Daniel Gdovin, Mgr. Ľubica Gdovinová, Mgr. Tomáš Lipovský, Mgr. Viera Šoltés Tipulová, Mgr. Vladimír Ticháň a Mgr. Tomáš Valašík.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk  | 26.7.2013

viac

Výročná správa o činnosti MEMC Ichthys Veľký Slavkov

V zmysle rozhodnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 24. 5. 2013 zverejňujeme výročnú správu MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove za rok 2012....

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 18.7.2013

viac

Zloženie Generálneho súdu ECAV

Na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 28. až 29. júna 2013 v Myjave, boli o. i. do programu rokovania zaradené aj voľby riadnych a náhradných členov Generálneho súdu ECAV na Slovensku. Aktuálne zloženie Generálneho súdu zverejňujeme v záložke ADRESÁR a podzáložke Orgány ECAV....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 16.7.2013

viac

Dištriktuálny deň VD ECAV 2013

Tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa bude konať 28. júla 2013 v Aréne Poprad v Poprade. Témou stretnutia bude otázka „Kto sme“, ktorá pred nás postaví niekoľko dôležitých horizontov duchovného života. Bohoslužobné zhromaždenie sa začne o 9.30 hodine. Všetkých vás srdečne pozývame.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 15.7.2013

viac

Misijné dni VD ECAV 2013

V dňoch 11. − 14. júla 2013 sa v Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni 2013, na ktoré srdečne pozývame všetkých, ktorí si kladú otázky o dôležitosti smerovania ľudského života.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 7.7.2013

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Jaroslav Moncoľ

Na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ, evanjelický a. v. farár v. v. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

 

Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu | 6.7.2013

viac

Pozývame vás na Branč a do Brezovej pod Bradlom

Tohtoročné slávnosti na Branči 5. 7. 2013 budú venované predovšetkým 1150. výročiu príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie. Slávnostné služby Božie sa začnú o 10.00 na hrade Branč. Popoludňajší program sa bude konať od 15.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 3.7.2013

viac

Pozvánka do Brezovej pod Bradlom 5. júla

Pozývame vás do Ev. a. v. kostola v Brezovej pod Bradlom 5. júla 2013 o 15.30 hod. na slávnostný program duchovného slova a hudby pod názvom „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo“ pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.7.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart