Výberové konanie na miesto ekonóma

Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 3.8.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015

Slávnostné služby Božie pri príležitosti tohtoročnej ordinácie novokňazov sa uskutočnia v sobotu 1. augusta o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Krupine. Priamy prenos z nich bude vysielať RTVS - STV na DVOJKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.7.2015

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2015.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, biskup@ecav.sk | 21.7.2015

viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v zmysle § 11 ods. 4 - 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenovalo JUDr. Annu Drobnú za osobu zodpovednú za plnenie úloh vyplývajúcich z uvedeného zákona.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 20.7.2015

viac

Výročné správy za rok 2014

V zmysle prijatých uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 10. 4. 2015 a 29. 4. 2015 uverejňujeme: - Výročnú správu Biblickej školy v Martine za rok 2014 – uznesenie GP 55-4/2015 - Účtovnú závierku Biblickej školy v Martine za rok 2014 - Výročnú správu MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove za rok 2014 – uznesenie GP...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 10.7.2015

viac

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ – 2. vydanie

Pre veľký záujem zo strany širokej verejnosti bol zborník ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ vydaný v 2., nezmenenom vydaní v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 8.7.2015

viac

Predĺženie termínu na podanie prihlášky na štúdium na EBF UK v akad. roku 2015-16

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium v akad. roku 2015/2016 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty, predlžuje termín na podanie prihlášky na štúdium v študijných programoch 1. a 2. stupňa a 1. a 2. spojeného magisterského stupňa do 13. augusta 2015.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK, batka@fevth.uniba.sk | 7.7.2015

viac

Leto 2015 − pozvanie z VD ECAV na Slovensku

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj vytúžený čas na oddych. Aj keď vieme, že obdobie prázdnin je v cirkevných zboroch nabité rôznym duchovným programom, ktorý ako duchovní zabezpečujete, predsa vás chceme spoločne s členmi vašich CZ pozvať na podujatia organizované na úrovni Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD v Prešove, riaditel@vychodnydistrikt.sk | 6.7.2015

viac

Zomrel brat farár a senior Mgr. Branislav Matejka

S hlbokým žiaľom, ale do Božej vôle oddaní oznamujeme, že 5. júla 2015 nás náhle opustil vo veku 85 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec a príbuzný Mgr. Branislav Matejka, evanjelický a. v. farár a senior. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 9. júla 2015 o 14.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Obišovciach.

 

Manželka so synmi a ich rodinami | 6.7.2015

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči 5. 7.

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč v nedeľu 5. júla 2015 od 10.00 hod. V predvečer, 4. júla 2015 o 17.00 hod., sa v Kultúrnom dome v Podbranči uskutoční mládežnícke stretnutie.

 

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku | 2.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart