Výberové konanie na riaditeľa EMŠ v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EL v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava (plný úväzok) a súčasne Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava (polovičný úväzok). Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Ešte zmeny do schematizmu ECAV

Bratia farári a sestry farárky, zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk, môžete ešte nahlásiť do 30. 8. 2015 na adresu media@ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po zadaní Tranovského kalendára na rok 2016 do tlače, budú zachytené len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.8.2015

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2016

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2015 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, nebudú v Tranovskom kalendári, ale len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.8.2015

viac

Výberové konanie na miesto ekonóma

Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 3.8.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015

Slávnostné služby Božie pri príležitosti tohtoročnej ordinácie novokňazov sa uskutočnia v sobotu 1. augusta o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Krupine. Priamy prenos z nich bude vysielať RTVS - STV na DVOJKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.7.2015

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2015.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, biskup@ecav.sk | 21.7.2015

viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v zmysle § 11 ods. 4 - 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenovalo JUDr. Annu Drobnú za osobu zodpovednú za plnenie úloh vyplývajúcich z uvedeného zákona.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 20.7.2015

viac

Výročné správy za rok 2014

V zmysle prijatých uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 10. 4. 2015 a 29. 4. 2015 uverejňujeme: - Výročnú správu Biblickej školy v Martine za rok 2014 – uznesenie GP 55-4/2015 - Účtovnú závierku Biblickej školy v Martine za rok 2014 - Výročnú správu MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove za rok 2014 – uznesenie GP...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 10.7.2015

viac

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ – 2. vydanie

Pre veľký záujem zo strany širokej verejnosti bol zborník ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ vydaný v 2., nezmenenom vydaní v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 8.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart