Zachovať jednotu a pozvať ľudí do služby

V priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku sa v utorok 29. januára uskutočnilo novoročné stretnutie novozvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku s novinármi. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko, generálny dozorca ECAV Ján Brozman a biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň informovali zástupcov médií o programových aktivitách evanjelickej cirkvi na rok 2019. Stretnutie s novinármi viedol Martin Miti Kováč, poverený tajomník pre mediálnu komunikáciu, ktorý zástupcov médií a verejnosť zároveň pozval na inštaláciu nových biskupov a uvedenie do úradu generálneho dozorcu. Spomínaná inštalácia sa uskutoční 2. marca o 11. 00 hod. v evanjelickom kostole vo Zvolene.

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko sa vo svojom úvodom príspevku vyjadril, že svoje pôsobenie vo funkcii generálneho biskupa vníma ako službu, prácu a poslanie, v ktorej sa nechce šetriť, ale práve naopak, chce pracovať naplno. Uviedol, že cirkev v roku 2019 čakajú tri dôležité udalosti. Prvou bude inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi. Bol by rád, keby táto inštalácia bola výrazom jednoty, „...aby bola takým signálom, že napriek všetkému a navzdory všetkému sme jedným jediným spoločenstvom. To je pre nás veľmi dôležité.“

Ďalšou významnou udalosťou bude zasadnutie Synody ECAV na Slovensku. Generálny biskup Ivan Eľko vyjadril svoje prianie, aby sa na synode čo najmenej politizovalo a čo najviac uvažovalo nad obsahovým, programovým smerovaním cirkvi. Dodal: „...my sa chceme venovať vecným problémom, nie politizovaniu, chceme uvažovať nad smerovaním cirkvi, nad novými obsahmi našej práce, našich aktivít, chceme ľudí burcovať do služby, nadchýnať ich, chceme im dávať akúsi novú nádej, novú víziu. Symbolom tohto všetkého by mala byť júnová synoda.“

Ako tretiu dôležitú udalosť, ktorá ECAV v roku 2019 čaká, generálny biskup Ivan Eľko vyzdvihol ordináciu nových kaplánov. „Radi by sme znova akcentovali dve veci, a to pozvanie mladých ľudí k štúdiu na EBF UK a ochota stať sa evanjelickým duchovným, a tá druhá vec je pozvanie všetkých do služby. Chceme stáť bok po boku, ordinovaní a neordinovaní... od tej najnižšej úrovne, od úrovne cirkevných zborov a tých našich malých spoločenstiev, ktoré sú v tých dedinkách a mestách, cez regióny, senioráty, dištrikty až po generálnu cirkev, chceme ľudí znova nadchnúť a pozvať, aby slúžili v mene Pána Ježiša Krista tým, čo dokážu, aby slúžili iným. A ordinácia by mala byť tou udalosťou, kde táto výzva mimoriadne intenzívne zaznie.“

V roku 2019 budú rezonovať v evanjelickej cirkvi viaceré výročia. Dňa 4. mája si pripomenieme 100 rokov od tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Generálny biskup Ivan Eľko uviedol, že „ľudský profil M. R. Štefánika, by mal byť pre nás výzvou, aby evanjelik ako človek, ale aj ako občan tu bol pre iných.“ Nemenej zaujímavé je 30. výročie Nežnej revolúcie a 70. výročie Piešťanskej farárskej konferencie. Piešťanský manifest, ktorý bol prijatý v roku 1949 ako reakcia na komunistickou mocou vydaný Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvi štátom, už vtedy naznačil, že nový totalitný režim chcel cirkev zničiť a nie chrániť. Svedčí o tom aj fakt, že niektorí farári, ktorí konferenciu organizovali a podpísali manifest boli väznení a prenasledovaní. „Pripomenutie si Piešťanského manifestu, chceme použiť na výzvu k tomu, aby sa dnes cirkev snažila byť čo najmenej odkázaná na pomoc iných, aby tu cirkev nestála tak, akože vždy sa o mňa niekto postará, alebo štát, alebo zahraniční donori,“ povedal generálny biskup Eľko, ktorý vidí ako dôležité učiť ľudí darcovstvu a pripomínať im, že v minulosti sa evanjelici spoliehali len na vlastné zdroje a z nich dokázali vybudovať svoje chrámy a školy. Tretím dôležitým medzníkom bude aj pre evanjelickú cirkev spomienka na novembrové udalosti z roku 1989. V tejto súvislosti by malo v cirkvi zaznieť, že „sloboda je úžasný dar, a že sloboda vždy predstavuje akýsi čas Božej milosti a šancu pre cirkev, aby slúžila a my tú šancu nechceme nijakým spôsobom premárniť,“ uzavrel generálny biskup.

Ján Brozman, generálny dozorca ECAV, vyzdvihol prácu evanjelického školstva, spoločenstiev, občianskych združení, Spoločenstva evanjelickej mládeže, Evanjelickej diakonie a jej stredísk, ktoré pracujú v cirkvi veľmi požehnane, evanjelizačne, misijne a prakticky. Generálny dozorca je predsedom výboru Evanjelizačného strediska a upozornil na každoročnú konferenciu, na ktorej sa zúčastňuje 500 – 600 bratov a sestier, „...je to požehnaný, veľmi dobrý, zdravý čas, aby sme ľuďom odovzdávali posolstvo evanjelia.“ V roku 2019 sa bude konať konferencia EVS v Prešove. Pripomenul aktivity Východného dištriktu, a to Dištriktuálne dni a Misijné dni. Ján Brozman, ktorý pôsobil 12 rokov ako dozorca VD ECAV a v súčasnosti je aj dozorcom CZ ECAV Obišovce zdôraznil, že v ECAV na Slovensku našiel živého Krista a jeho túžbou bolo a je, aby ho nachádzali aj ďalší práve v evanjelickej cirkvi. Aj časopis Evanjelický východ je pre neho symbolom ponuky cesty človeka – východu za Kristom.

Biskup Západného dištriktu Ján Hroboň je vo svojom úrade už vyše 100 dní a jeho predchádzajúce kňazské pôsobenie bolo motiváciou k tomu, aby to čo sa naučil, odovzdal širšiemu spoločenstvu v evanjelickej cirkvi. Zároveň uviedol, že s bratom generálnym biskupom Ivanom Eľkom a bratom generálnym dozorcom Jánom Brozmanom ho spája spoločný pohľad na uplynulé obdobie života evanjelickej cirkvi. „Vnímame situáciu v cirkvi ako polarizovanú, je to určite obraz aj našej spoločnosti, lebo žijeme v spoločnosti, ktorá je rozdelená, polarizovaná. Tá situácia sa premieta samozrejme aj do cirkvi, lebo cirkev sú tiež ľudia, nie je to žiadne ideálne spoločenstvo. A práve preto takou najsilnejšou pohnútkou, myslím zásadným bodom nášho programu, s ktorým vstupujeme do tejto služby biskupov a dozorcu sú vzťahy. Dávať ľudí dohromady, zjednocovať, byť takým mostom, byť tými, ktorí vytvárajú porozumenie.“ Aj z tohto dôvodu sa tento rok uskutoční Dištriktuálny deň Západného dištriktu, a to 2. júna v Banskej Bystrici.

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV považuje za dôležité otvorenú a korektnú spoluprácu s predstaviteľmi Slovenskej republiky. Cirkev chce byť aktívnym partnerom vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú našej spoločnosti. „Aj v súvislosti s prebiehajúcim procesom výberu ústavných sudcov chceme ukazovať na to, o čom je pravda, právo a spravodlivosť. Chceme nekompromisne pomenovávať veci, ktoré sa týkajú korupcie v našej spoločnosti.“ Zároveň cirkev chce ponúknuť spoločnosti pozitívne príklady pre školstvo či zdravotníctvo z oblastí, ktoré sú v ECAV dobre rozvinuté aj zo služby diakonie. Biskup Ján Hroboň zdôraznil, že cirkev nechce byť len lojálnym článkom diania v tejto spoločnosti, ale aby jasne zaznel jej hlas tam, kde je to potrebné.

Generálny biskup Ivan Eľko sa v prvých týždňoch vo svojom úrade stretáva s predstaviteľmi výborov, sekcií, skupín. Je presvedčený, že poslaním cirkvi je vytvoriť slobodný a tvorivý rámec k ich práci a podporiť ich. V kontexte ekumenickej spolupráce považuje za dôležité, aby ECAV na Slovensku bola spoľahlivým a úprimným partnerom, tak v Ekumenickej rade cirkví v SR, ako aj v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.

Zástupcov médií zaujímali udalosti spojené s vydaním Pastierskeho listu Zboru biskupov ECAV a vznikom Asociácie slobodných zborov ECAV (ďalej asociácia). Biskup Ján Hroboň uviedol, že v Pastierskom liste sa snažili vyjadriť zásadné stanovisko, a že „voľby boli legitímne, že prebehli regulárne, a že so vznikom tejto asociácie nesúhlasíme, a chceme aj týmto spôsobom dať za tým bodku.“ Generálny biskup Ivan Eľko vyjadril obavy z rozštiepenia cirkvi, keďže hlavným motívom asociácie ako občianskeho združenia – združujúceho cirkevné zbory, sú nové voľby. Generálny biskup Ivan Eľko považuje za dôležité udržať jednotu cirkvi. Upozornil na výrok apoštola Pavla o slobode, ktorý sa stal aj nosným biblickým textom pastierskeho listu a dodal, že „...sloboda má jednu jedinú hranicu, v slobode si naše – Pavel píše – telo, ale je to pre neho to antické biblické synonymum pre človekovo JA – že človekovo ja, si nikdy nesmie osobovať právo nejednať v láske a rozbíjať jednotu. To Pavel hovorí, že je jediné tabu, ktorého sa sloboda človeka nesmie týkať.“

V závere stretnutia s novinármi nevhodne vystúpila Edita Škodová, ktorá zastupovala Evanjelický posol spod Tatier a prítomným novinárom rozdala tlačovú správu asociácie a ich vyhlásenie k Pastierskemu listu, aby novinári mali informáciu z druhej strany. Takéto konanie vzbudzuje podozrenie z prepojenosti medzi vydavateľstvom Tranoscius, anonymnou stránkou volbyecav.sk a asociáciou slobodných zborov. Vedenie cirkvi Editu Škodovú upozornilo, že to nie je vhodné. Prítomní novinári si však mohli urobiť reálny obraz o probléme, ktorý spomínalo predsedníctvo cirkvi vo svojom príhovore.

Foto: Eva Bachletová

Eva Bachletová | 5.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart