Z rokovania správnej rady Podporného cirkevného fondu

Dňa 26. 8. 2011 na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, aby prerokovala žiadosti o podporu z tohto fondu na II. polrok 2011.

Správna rada skontrolovala predložené žiadosti a tým, štyrom žiadateľom ktorí spĺňajú kritéria stanovené štatútom fondu schválila príspevok 70 € k základnej mzde ako aj ďalšie príspevky na nákup školských potrieb (pre deti do veku 14 rokov) a príspevok na štúdium (pre deti do 18 rokov veku).

Pri žiadostiach o podporu z Podporného cirkevného fondu sa často zabúda na to, že žiadateľ musí byť minimálne 6 mesiacov prispievateľom do fondu. V súčasnosti má Podporný cirkevný fond 209 prispievateľov, a teda do tohto fondu je zapojených 59 % všetkých duchovných ECAV.

Podľa v súčasnosti platného štatútu, príspevok 70 € mesačne dostanú tí duchovní, ktorých rodiny sa ocitli vo finančnej tiesni, pričom pre potreby podporného cirkevného fondu sa za oprávnené náklady považuje 1,7 násobok životného minima podľa aktuálneho zákona č. 601/2003 Z.z.

Okrem tohto príspevku môžu duchovní v hmotnej núdzi požiadať jednorázovo o príspevok na školské potreby, na štúdium detí, ku krstu a konfirmácii dieťaťa, vianočný príspevok na dieťa a príspevok k uzatvoreniu manželstva. Viac a podrobnejšie informácie nájdete v štatúte, ktorý bol zverejnený v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov 1/2010 dňa 30. apríla 2010 a to ako Oznámenie 4/2010.

Správna rada sa zaoberala aj návrhmi na zmenu štatútu, kde najdôležitejšou zmenou by malo byť, pokiaľ to generálne presbyterstvo schváli, viazanie výšky príspevku k základnej mzde na rozdiel medzi príjmami a nákladmi rodiny duchovného – prispievateľa do podporného cirkevného fondu. Výška podpory by nebola jednotná 70 € ale bola by vypočítavaná určitým percentom tohto rozdielu.

Nasledujúci termín pre podávanie žiadosti o podporu z podporného cirkevného fondu je 31.12.2011.

Dušan Vagaský, predseda správnej rady, riaditel@ecav.sk | 30.8.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart