Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2016

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým bezprostredne súvisia.

Časopis sa venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 2/2016

Nehanbime sa za evanjelium – biblické slovo (Autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Humanisti, filantropi či tajomní svetovládcovia? (1) – Téma slobodomurárstva je v európskom myslení stále atraktívna a vyvoláva emócie. Hlavnou príčinou je skutočnosť, že ide o tajné združenia a tajuplnosť vždy zákonite vedie k dohadom a fantáziám. Utajenie však nebýva nikdy stopercentné, vždy existujú svedectvá bývalých členov poskytujúce príslušné informácie. Taktiež pri rôznych spoločenských zmenách dochádza proti vôli samotných členov dotyčnej tajnej organizácie k objaveniu archívu a písomností dokumentujúcich jej pravé zámery. Vďaka tomu sme o slobodomurárstve informovaní dostatočne. To, čo o ňom vieme, podľa niektorých iba potvrdzuje vcelku negatívny záver: ide o sektu usilujúcu sa o svetovládu pomocou okultných praktík, ktorá vyvoláva skrytú nenávisť namierenú najmä proti kresťanstvu. (Autor: PhDr. Radomír Malý)

Nechceme nikoho obracať ani nikoho miasť – Chasidizmus je ortodoxné hnutie ľudovej mystickej zbožnosti východoeurópskych Židov, pre ktoré je typické radostné až extatické prežívanie viery vyjadrené predovšetkým tancom a spevom. Vznikol v 18. storočí ako reakcia na príliš racionálnu až strohú rabínsku zbožnosť a súčasne ako výraz túžby po intenzívnom duchovnom živote. O tom, ako žije a aké aktivity vykonáva pražská komunita lubavičských chasidov, sme sa pozhovárali s jej predstaviteľom, rabínom Manisom Barashom. (Autor: doc. ThDr. Tomáš Novotný)

Chasidské niguny – Rôzne náboženstvá nachádzajú vlastné cesty, ako dosiahnuť vyššie duchovné oblasti. Chasidizmus ju našiel v speve a nigunoch. Chasidi hovoria, že modlitba alebo spev so slovami nás stále viaže k mysli, a teda k tomuto svetu. Naproti tomu niguny fungujú ako akási psycholingvistická katarzia, ktorá sa môže prežívať ako hlboká náboženská skúsenosť. Tieto jednoduché bezslovné nápevy podľa stúpencov tohto extatického judaistického smeru rúcajú rozumové bariéry a umožňujú účastníkom ochutnávať z prameňa božstva. Môžu sa stať vyššou formou medziľudskej komunikácie a spôsobom, ako opísať skutočnosti inak ťažko vypovedateľné. (Autor: doc. ThDr. Tomáš Novotný)

Islam a moslimská komunita na Slovensku – V západnej kultúre sa stal islam v posledných dvoch desaťročiach najfrekventovanejšou témou. Dôvodom sú nielen časté teroristické akcie, ktoré sú s ním spájané, ale i skutočnosť, že ide o najrýchlejšie rastúce náboženstvo na svete. O islame môžeme nájsť množstvo informácií v najrozličnejších publikáciách. Vieme ale, ako prívrženci tohto vierovyznania žijú a aké je ich postavenie na Slovensku? Po stručnom načrtnutí historického pozadia a charakteristiky tohto najmladšieho zo svetových náboženstiev sme o odpoveď na túto otázku požiadali predsedu Islamskej nadácie na Slovensku Mohamada Safwana Hasnu. (Autor: Mgr. Mária Buláková)

Radikálna reformácia Tomáša Müntzera – Aj v súčasnosti nezriedka dochádza k rozdúchavaniu náboženských emócií. Spravidla za tým stoja náboženskí lídri, ktorí sú presvedčení o svojom božskom povolaní zriadiť Božie kráľovstvo na zemi, ako aj o svojom výnimočnom poslaní meniť spoločenské pomery. Výsledkom ich úsilia však často býva zúfalstvo, bieda a množstvo zmarených ľudských osudov. Nasledovná štúdia pripomína osud práve takého fanatického revolucionára a rozporuplného náboženského reformátora – Tomáša Müntzera, jedného z hlavných aktérov nemeckej sedliackej vojny, ktorú pomohol rozpútať a v ktorej neskôr i sám zahynul. (Autor: Mgr. Tereza Halasová)

Hlbinná ekológia – ochrana prírody, alebo nové náboženstvo? – Žijeme v období kríz. Neustále sme konfrontovaní s ekonomickou či ekologickou krízou, často sa hovorí o kríze hodnôt, morálky alebo spoločnosti ako celku. V prípade ekologickej krízy sa stretávame s výzvami na zodpovedné konanie, ochranu prírody, no ponúkajú sa i rôzne alternatívne riešenia v podobe radikálnej zmeny myslenia a života celého ľudstva. Konkrétnym príkladom je tzv. hlbinná ekológia pohybujúca sa na hranici ekologickej teórie a náboženského hnutia. Jedným z jej východísk je i kritika kresťanského pohľadu na svet; človeka považuje za pôvodcu zla, pričom pod zlom chápe disharmóniu v prírode a narušenie biosféry. Dosiahnutie harmonického vzťahu s prírodou je ušľachtilý cieľ, avšak spôsob, akým sa má podľa protagonistov hlbinnej ekológie táto harmónia dosiahnuť, je pre kresťana neprijateľný. (Autor: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.)

Kresťania v krajinách Blízkeho východu (2) – Irak sa často spája so Saddámom Husajnom, vojnou, terorizmom a Islamským štátom. Avšak je tiež krajinou, ktorej patrí prívlastok kolíska civilizácie. Dnešný Irak je tretím najväčším arabským štátom v Ázii a susedí so šiestimi moslimskými krajinami. Počet jeho obyvateľov sa odhaduje na 37 miliónov. Dramatická situácia spôsobila, že viac než dva milióny obyvateľov opustilo túto krajinu. Nasledovná štúdia priblíži nielen bohatú históriu kresťanstva na tomto území, ale zameria sa aj na život a postavenie súčasných irackých kresťanov. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Náboženstvá pred príchodom Svetla (10) – Po rôznorodých najstarších náboženských predstavách sa v starovekých dejinách Číny sformovalo konfuciánstvo. V pravom zmysle slova sa nejedná o náboženstvo, pretože neobsahuje všetky klasické náboženské kategórie. Napríklad vykonávateľmi rituálov nie sú kňazi, ale štátni úradníci. Konfucionizmus určuje človeku jediný cieľ, aby zdokonalil svoju ľudskosť plnením si povinností a konaním toho, čo je správne a vhodné. Neexistujú v ňom osobné božstvá, no uznáva uctievanie predkov a vieru, že isté nebeské princípy pôsobia vo svete a riadia ho. Zakladateľom tohto filozoficko-náboženského systému bol staročínsky učenec Konfucius, ktorého stúpenci konfucionizmus rozšírili nielen do celej Číny, ale i do ďalších krajín východnej a juhovýchodnej Ázie. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (6) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si predstavíme naasénov – gnostický smer, ktorého učenie obsahovalo okrem svojho výrazne synkretického charakteru aj prvky staršej židovskej gnózy blízkej učeniu Šimona Mága a tiež niektoré vieroučné akcenty prevzaté z kresťanského učenia. (Autor: Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2016 a 2015 je po 10,00 €. Ponúkame aj možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2014 po 4,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 22.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart