Spomienka na Vladimíra Kubovčáka

V nedeľu 4. októbra 2009 o 10.00 hod. si CZ ECAV Bratislava-Prievoz v rámci hlavných služieb Božích s úctou spomenie na svojho dlhoročného farára (1945 – 1991) Vladimíra Kubovčáka pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia (6. 10. 1919).

ThB. Vladimír Kubovčák sa narodil 6. 10. 1919 v Bratislave. Študoval v Bratislave na gymnáziu, kde maturoval 30. 5. 1938, a potom na Teologickej fakulte v rokoch 1938 – 1942. Ordinovaný na evanjelického duchovného bol v Bratislave 29. júna 1942. Vysvätil ho biskup Samuel Štefan Osuský.
Potom pôsobil ako seniorálny kaplán vo Veľkej pri Poprade (1. 7. 1942 – 30. 9. 1943), od 1. 10. 1943 slúžil ako vojenský duchovný v hodnosti poručíka, od 4. 12. 1942 do 30. 9. 1944 bol súčasne administrátorom reformovaného cirkevného zboru v Miglešove. Od 1. 10. 1944 bol ustanovený za seniorálneho kaplána do Bratislavy.
Dňa 1. 12. 1945 sa stal námestným kňazom v Prievoze. Zbor si ho potom v apríli 1948 zvolil a v októbri 1948 inštaloval za riadneho farára. V cirkevnom zbore Bratislava-Prievoz pôsobil až do konca aktívnej služby v cirkvi, to znamená do 31. 8. 1991 (posledné 2 roky ako dôchodca), teda takmer 46 rokov.
Administroval zbory Veľké Leváre, Petržalku, Raču, Dunajskú Lužnú.
Dlhé roky bol členom seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu, duchovným predsedom seniorálnej podporovne, seniorálnym pokladníkom a napokon predsedom seniorálnej pastorálnej konferencie.
V rokoch 1968 – 1977 bol šéfredaktorom Evanjelického posla spod Tatier a v r. 1990 – 1991 sa do redakcie opäť vrátil. Bol literárne činný. Písal básne, texty piesní (ES 190), preklady z nemčiny (A Biblia má predsa pravdu), články.
V 50. rokoch pracoval začas ako pokladník v miestnom JRD a mnoho rokov bol členom miestneho Spolku záhradkárov, kde taktiež zastával funkciu pokladníka. Tieto vedľajšie aktivity boli pre neho príležitosťou k nenápadnej misii mimo kostola.
29. 11. 1944 vstúpil v Bratislave do manželského stavu s Janou, rod. Tomečkovou. Pán Boh im požehnal 4 deti.
Po 5 týždňoch ťažkej choroby dňa 13. 5. 1997 ho Pán, ktorému po celý život slúžil, pozval k sebe do večného domova. Zosnul vo veku 77 rokov, 7 mesiacov, 7 dní. Pohreb ThB. Vladimíra Kubovčáka, ev. a. v. farára, sa konal v Evanjelickom kostole v Bratislave-Prievoze 16. mája 1997 o 15.00 hod.

Vladimír Kubovčák: Odkaz mladým

Je vôňou rozkošnou,
je sviecou v tôňach sveta
to Slovo večné,
tá Kniha drahá, svätá.

Ňou sa teš, uč
a kroky svoje riaď
a z cesty pravdy
neuhni ani piaď.
Ňou viesť sa daj
vždy k svetlu výš a výš,
vždy priamo choď
a dobre pochodíš.

Pokor sa pod ruku Pána
vo viere a dúfaní
či v temnej noci
a či z rána,
tá bezpečne ťa ochráni.
Ňou viesť sa daj po celý deň
a neskruší ťa žiadny tieň.

Ján Juráš | 1.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart