Seminár k prenosom služieb Božích v médiách

Dňa 30. januára sa na Generálnom biskupskom úrade, podobne ako po minulé roky, uskutočnil seminár k mediálnym prenosom služieb Božích z cirkevných zborov. Tento rok sa pripravuje deväť televíznych prenosov a šestnásť rozhlasových. Účastníci semináru si mali možnosť opäť vypočuť príspevky, ktoré im mali pomôcť po teologickej, liturgickej a praktickej stránke. Seminár sa začal krátkou pobožnosťou a príhovorom generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorý si spolu s ostatnými zúčastnenými zaspomínal na svoje vlastné skúsenosti , v súvislosti s mediálnymi prenosmi služieb Božích. Všetkých prítomných povzbudil, že i napriek stresu, ktorý môže byť s prenosmi spojený, netreba zabúdať na tú úžasnú vec, že v éteri bude znieť Božie slovo, ktoré má moc meniť ľudské životy.

Následne stretnutie pokračovalo podľa vopred stanoveného programu, ktorým prítomných sprevádzal Martin Miti Kováč, poverený tlačový tajomník. Ako prvý lektor so svojím príspevkom vystúpil Milan Jurík, dekan EBF UK, ktorý zhodnotil prenosy v uplynulom roku a poukázal na najčastejšie chyby z teologického pohľadu. Nasledovali príspevky kantora Miloša Matejku a Janka Siromu, predsedu výboru cirkevnej hudby a hymnológie. Brat Siroma zdôraznil, že výbor cirkevnej hudby a hymnológie je ochotný nezištne pomôcť či už kantorom alebo liturgom, radou, ale i praktickou pomocou, ale stretávajú sa žiaľ s nezáujmom zo strany cirkevných zborov. Vyslovil svoju nádej, že sa to v budúcnosti zmení.

Program pokračoval príspevkami lektorov z RTVS. Za Slovenský rozhlas s podnetným príspevkom vystúpila redaktorka Nadežda Lučanská, ktorá sa na rozhlasových prenosoch podieľa už dlhé roky, za Slovenskú televíziu sa prihovorila Bernadeta Tokárová, vedúca redakcie náboženskej publicistiky a dramaturg Miloslav Gdovin. Okrem iného poukázali na Božiu milosť, prinášať prostredníctvom verejnoprávnych médií ešte stále posolstvo evanjelia a zúčastneným pripomenuli na čo pri televíznych prenosoch nezabudnúť.

Seminár bol ukončený spoločnou diskusiou a modlitbou brata farára Mariána Bochničku. Prosíme Pána Boha, aby sa priznal k našim prenosom, aby prostredníctvom nich mohlo čo najviac ľudí prijať povzbudenie z Božieho slova, a aby tí, čo nepoznajú nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, mohli Ho spoznať, ako svojho Pána a Spasiteľa.

Foto: Eva Bachletová

Martin Miti Kováč, archiv(at)ecav.sk  | 5.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart