RTVS 23. septembra 2018

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky 10.00 – STV Dvojka – ordinácia novokňazov ECAV – Banská Bystrica-Radvaň

Viac:
9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – evanjelické služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky; kázať bude zborový farár Dušan Pavel Hrivnak, konsenior Gemerského seniorátu. Spievať sa budú piesne ES č. 186, 540, 199, 648, A 60.

10.00 – STV Dvojka – ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku – slávnostné služby Božie z Ev. a. v. chrámu Božieho v Banskej Bystrici-Radvani. Nových evanjelických kaplánov budú ordinovať generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol. Spievať sa budú piesne z ES č. 362, 297, 304, 366, 263, A 54.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart