Avízo na Cirkevné listy 1 - 2011

Milí naši čitatelia, na začiatku tohto nového roku vás za celú redakciu srdečne pozdravujeme a veríme, že Cirkevné listy budú pre vás aj naďalej inšpiratívnym čítaním.

Posledné čísla, ktoré sa venovali hodnoteniam stavu našej cirkvi a hľadaniu ciest jej napredovania, zaznamenali pomerne živý ohlas. V jednej veci sa všetky postrehy zhodovali – potrebujeme obnovu. Otázka je – akú? Štrukturálnu? Pastorálnu? Charizmatickú? V tomto sa názory už odlišujú, ale znovu pripomínajú – potrebujeme začať širokou a veľmi poctivou diskusiou na tému obnovy. Sme radi, že takáto diskusia je v posledných číslach Cirkevných listov aj naznačená a chceme v nej pokračovať ďalej. Veď to boli práve Cirkevné listy, ktoré sa nebáli najmä v období Jura Janošku otvárať tie najpálčivejšie témy a veľmi odvážne a priamo ich rozoberať.

Ako vidí ťažkosti a šance misijného života našej cirkvi dnes, hovorí brat biskup Sabol vo svojej prednáške, ktorá odznela na Pastorálnej konferencii VD v novembri minulého roka. Ide o koncepčný materiál, ktorého s,a žiaľ, v našej cirkvi objavuje málo, o to je tento príspevok cennejší. Všíma si hlavné oblasti nášho misijného zamerania a výzvy, ktorým čelíme pri snahe osloviť dnešného človeka evanjeliom. Úvodná homília Jána Hroboňa si všíma jedno zo základných poslaní cirkvi bez ohľadu na konfesie – v mene Božej lásky pomáhať ľuďom v núdzi. Marián Kaňuch nám v rozhovore predstavuje život a službu cirkevného zboru v dynamicky sa rozvíjajúcom meste – Žiline. Vyzýva nás: v hľadaní nových ciest pre našu cirkev potrebujeme odvahu. Druhá časť tohto dvojčísla sa opäť venuje téme charizmatického kresťanstva. Je pre nás výzvou alebo ohrozením? Povedal by som – oboje. Výzvou v hľadaní toho, čo sa v našej cirkvi trvalo zanedbáva – Duch Svätý a Jeho konanie, a ohrozením v tom zmysle, že ak nevytvoríme priestor aj charizmatickým prejavom, ľudia s takouto skúsenosťou budú opúšťať naše rady bez akýchkoľvek ohľadov. Historický prierez letničným hnutím a jeho určujúce teologické dôrazy prináša Ivana Kaduková-Adamcová v článku „Znovuzrodení“ kresťania – odkiaľ prišli? Sú niektoré charizmatické prejavy autentickým kresťanstvom alebo psychickou manipuláciou? Túto otázku si kladie Andrej Žitňan v súvislosti s týmto najdynamickejšie rastúcim prúdom kresťanstva v súčasnosti. Michaela Pogányová nám ponúka poslednú časť v sérii Človek očami Martina Luthera: Život kresťana – ovocie viery.

Rubriku história otvára Miloš Kovačka opisom života a diela významného farára a národovca – Ondreja Plachého. Jeho posolstvo a služba významne zasiahli nielen jeho pôsobisko – Martin, ale boli významným vkladom pre celú našu cirkev. Dominika Čapková nám približuje reformáciu cez dielo maliara reformácie v článku Lucas Cranach starší a Martin Luther. Marek Říčan nás upozorňuje na osobnosť významného kresťanského apologétu 20. storočia Malcolma Muggeridgea pri 20. výročí jeho úmrtia. Monika Zaviš v záverečnej recenzii predstavuje prvého biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Srbsku Adama Vereša (1883 – 1931).

Veríme, že aj v tejto ponuke si vyberiete niečo, čo bude pre vás inšpiráciou vo vašej službe a duchovnom živote aj v tomto novom roku. Nech vám Pán Boh dáva veľa síl a pevné zdravie tela i ducha.

Obsah
Editoriál – Ján Hroboň
Homília: Autentické kresťanstvo – Ján Hroboň
Rozhovor: Potrebujeme odvahu – Marián Kaňuch
Reflexia: Ako osloviť Zachea – Slavomír Sabol
Štúdie:
Človek očami Martina Luthera: Život kresťana - ovocie viery – Michaela Pogányová
„Znovuzrodení“ kresťania – odkiaľ prišli? – Ivana Kaduková-Adamcová
Psychická manipulácia - Andrej Žitňan
História:
Ondrej Plachý – Miloš Kovačka
Lucas Cranach starší a Martin Luther – Dominika Čapková
Malcolm Muggeridge (1903 – 1990): křesťanský apologeta 20. století – Marek Říčan
Recenzia: Zborník Dni Adama Vereša – Monika Zaviš

Ján Hroboň, šéfredaktor | 22.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart