Letokruh Martina Rázusa 2007 – 2008

Pri príležitosti 70. výročia smrti a 120. výročia narodenia Martina Rázusa vyhlásili mesto Liptovský Mikuláš, mesto Brezno a Spolok Martina Rázusa Letokruh Martina Rázusa – významného slovenského básnika, prozaika, dramatika, publicistu a politika, evanjelického farára Martina Rázusa (pozri tu).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.8.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR

vzhľadom na skutočnosť, že v konkurze dňa 4. júla 2007 nevybrala žiadneho uchádzača opakovane vypisuje konkurz na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.8.2007

viac

Do pozornosti začínajúcim pedagógom

Poskytovanie pôžičiek z Pôžičkového fondu Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov je neštátny účelový fond určený na poskytovanie pôžičiek pre začínajúcich pedagógov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium.

 

Školské oddelenie GBÚ | 5.8.2007

viac

4. celoslovenský seminár pre učiteľov detských besiedok

na tému DETI A MODLITBA sa bude konať na dvoch miestach, pričom program je na oboch seminároch totožný: 8. septembra 2007 od od 10.00 do 15.00 hod. – Levice 22. septembra 2007 od 10.00 do 15.00 hod. – Poprad Viac informácií nájdete v rubrike DETSKÁ BESIEDKA (pozri tu). Prihlásiť sa treba do konca augusta.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 1.8.2007

viac

Vyhodnotenie ankety o celocirkevnej mobilnej sieti ECAV

Bratia farári, sestry farárky, po vyhodnotení Vašich odpovedí na otázky v ankete (grafy sú zobrazené nižšie), ktorú sme odoslali poštou všetkým zborom, sme sa pre celocirkevnú mobilnú sieť rozhodli zvoliť mobilného operátora ORANGE.

 

Richard Glatz | 19.7.2007

viac

Požiadavky na kaplánske skúšky

Prehľad požiadaviek a študijnej literatúry na kaplánske skúšky, ktoré sa budú konať 1. 8. 2007 od 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.7.2007

viac

Požiadavky na farárske skúšky

Prehľad požiadaviek a študijnej literatúry na farárske skúšky, ktoré sa budú konať 11. (prvá skupina) a 12. 10. 2007 (druhá skupina) na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.7.2007

viac

Ofera

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 1.6.2007 vo Zvolene schválilo uznesením 103/07 oferu na rekonštrukciu oltára v Hlbokom ako príspevok pri príležitosti jubilejného roka J.M.Hurbana. Ofery od cirkevných zborov i jednotlivcov prosíme zasielať na účet 0000443012/0200 vedený vo VÚB Bratislava-Poštová ul. pod variabilným symbolom 10307.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV | 27.6.2007

viac

Do Vašej pozornosti

PO TVOJICH CESTÁCH PEVNE KRÁČAM – zborník z osláv 300. výročia Ružomberskej synody Zostavili: Martin Šefranko, Miroslav Kerekréty Vydalo: Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu, Ružomberok, 2007

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.6.2007

viac

Prijímacie pohovory v jesennom termíne 2007 na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium: Magisterského denného programu „Evanjelickej teológie“ Bakalárskeho denného programu „Učiteľstva“ predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo Nemecký jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo Bakalárskeho denného programu „Evanjelickej sociálnej diakonie“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.6.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart