Vyhodnotenie ankety o celocirkevnej mobilnej sieti ECAV

Bratia farári, sestry farárky, po vyhodnotení Vašich odpovedí na otázky v ankete (grafy sú zobrazené nižšie), ktorú sme odoslali poštou všetkým zborom, sme sa pre celocirkevnú mobilnú sieť rozhodli zvoliť mobilného operátora ORANGE.

 

Richard Glatz | 19.7.2007

viac

Požiadavky na kaplánske skúšky

Prehľad požiadaviek a študijnej literatúry na kaplánske skúšky, ktoré sa budú konať 1. 8. 2007 od 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.7.2007

viac

Požiadavky na farárske skúšky

Prehľad požiadaviek a študijnej literatúry na farárske skúšky, ktoré sa budú konať 11. (prvá skupina) a 12. 10. 2007 (druhá skupina) na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.7.2007

viac

Ofera

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 1.6.2007 vo Zvolene schválilo uznesením 103/07 oferu na rekonštrukciu oltára v Hlbokom ako príspevok pri príležitosti jubilejného roka J.M.Hurbana. Ofery od cirkevných zborov i jednotlivcov prosíme zasielať na účet 0000443012/0200 vedený vo VÚB Bratislava-Poštová ul. pod variabilným symbolom 10307.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV | 27.6.2007

viac

Do Vašej pozornosti

PO TVOJICH CESTÁCH PEVNE KRÁČAM – zborník z osláv 300. výročia Ružomberskej synody Zostavili: Martin Šefranko, Miroslav Kerekréty Vydalo: Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu, Ružomberok, 2007

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.6.2007

viac

Prijímacie pohovory v jesennom termíne 2007 na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium: Magisterského denného programu „Evanjelickej teológie“ Bakalárskeho denného programu „Učiteľstva“ predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo Nemecký jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo Bakalárskeho denného programu „Evanjelickej sociálnej diakonie“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.6.2007

viac

Odpoveď na otvorený list k reportáži v Paľbe

Vážení. Je nám ľúto nedorozumenia, ktoré vzniklo.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 18.6.2007

viac

Otvorený list Televízii Markíza

Označili nás za sektu! V relácii Paľba 11. júna 2007 odvysielala televízia Markíza reportáž, ktorá pobúrila nielen evanjelikov, ale aj ostatných súdne uvažujúcich občanov.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 13.6.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR vypisuje konkurz

na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v SR | 6.6.2007

viac

UPOZORNENIE!

Bratia a sestry, chceme Vás upozorniť, že oficiálnou webovou stránkou ECAV na Slovensku je stránka www.ecav.sk, ktorá informuje a v budúcnosti chce ešte podrobnejšie informovať o aktivitách ECAV na Slovensku a o živote slovenských evanjelikov. Webová stránka www.evanjelik.sk, ktorá síce má v podtitule charakteristiku „stránka zo života evanjelikov na Slovensku“, nie je oficiálnou stránkou ECAV na...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.5.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart