Prvá slávnosť svätodušná 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Posolstvo, ktoré nám sprítomňujú svätodušné sviatky, nás učí, že vznik cirkvi aj dianie v nej nie sú dielom človeka, ale dielom Ducha Svätého. To nám dáva jasne najavo, že nie my spasíme svet, ale Pán Ježiš Kristus. My iba z Božej milosti ohlasujeme, kde je žriedlo spásy. To nech nás chráni pred duchovnou pýchou. Varujme sa ľudí, ktorí sa cítia byť „spasiteľmi sveta“ a niet v nich pokory. Preukazujme lásku a úctu k cirkvi, lebo je Božím dielom, napriek niektorým zlyhaniam ľudí v nej. Láska k Bohu sa prejavuje aj v láske k cirkvi. Spoločenstvo cirkvi je priestorom, kde pôsobí Duch Svätý (Sk 2, 1).

Biblická správa o zoslaní Ducha Svätého z pôvodného gréckeho textu sa dá preložiť : „Keď sa naplnil deň Letníc...“ To vyjadruje skutočnosť, že Letnice nie sú náhodným dianím, ale Božím plánom, ktorý sa plní napriek zdanlivo nevhodnej dobe a podmienkam Pán Boh konal svoje dielo. Vznikol prvý kresťanský zbor. Keď si to počas týchto sviatkov nanovo uvedomujeme, učíme sa Pánu Bohu dôverovať, a nie rezignovať aj napriek ťažkým situáciám, pretože sa Mu Jeho dielo nevymklo z rúk.

Duch Svätý pôsobí tam, kde nachádza poslušnosť Pánovmu slovu. Ježišovi učeníci po Jeho vstúpení poslúchli Pánov príkaz, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo (Sk 1, 4). Ich spoločenstvo na Letnice nebolo náhodné, bolo dôsledkom tejto poslušnosti. Božie Slovo orientuje našu myseľ i srdce na Pánovu vôľu a dáva priestor pre preniknutie našej bytosti „mocou z výsosti“ (L 24, 49). Slovo je nástrojom Ducha Svätého, pôsobí v živote tých, ktorí sú Pánovmu slovu poslušní.

Toto zmocnenie Duchom potrebujeme, aby sa z nás stali neochvejní Kristovi svedkovia. Letnice nám dokumentujú túto úžasnú skutočnosť v živote Pánových učeníkov. Ich svedectvo o vzkriesenom Kristovi malo v moci Ducha Svätého úspech v podobe 3000 pokrstených. Nebojme sa vydávať svedectvo o Ježišovi v dnešnej dobe. Dajme príležitosť našim deťom, vnúčatám, kolegom v práci i ďalším spoluobčanom učiť sa Krista milovať a nasledovať. Nech svedectvo nášho života neabsentuje v našich rodinách, v cirkvi i spoločnosti.

Požehnané svätodušné sviatky Vám prajú

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 9.6.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart