Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2008

Milí bratia a sestry!
Najstarší sviatok kresťanstva nás pozýva nanovo prežiť úžasné radostné posolstvo Kristovho vzkriesenia. Ako nasledovníci Pána Ježiša sa aj my dnes smieme posilniť svedectvom prázdneho hrobu. Slová „vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili“ (Mk 16, 6) sú radostnou zvesťou nebies nasledovníkom Krista, že Ježiš žije. Táto skutočnosť nás mení zo smutných uctievačov mŕtveho na radostné spoločenstvo okolo živého Krista. Otvorme sa tejto zvesti, aby sme aj v našej cirkvi zažívali medzi sebou radosť.
Radostné spoločenstvo nebudeme mať automaticky. Bránia tomu naše sklamania, falošné predstavy a očakávania. Emauzskí učeníci počuli svedectvo žien o vzkriesenom Pánovi, ale ostávajú smutní. Odchádzajú z jeruzalemského spoločenstva učeníkov, idúc skepticky svojou vlastnou cestou. Oni majú svoje predstavy a plány, ako mala vyzerať Ježišova cesta. Nie cesta obete a lásky, ale cesta politického Mesiáša bola ich nádejou. Ježiš sa mal zariadiť podľa nich, a nie oni podľa Ježiša. Sklamanie, bolesť a smútok budeme, bratia a sestry, zažívať aj my vo svojej cirkvi, keď na Kristovej ceste budeme chcieť, aby sa všetko dialo iba podľa našich predstáv. Vtedy si budeme navzájom iba príťažou a zavládne medzi nami nenávisť, smútok a individualizmus. Radostné, napredujúce spoločenstvo je iba tam, kde svoje predstavy a očakávania všetci podriadime Kristovým predstavám, ktoré má so svojou cirkvou. Veľká noc je pre nás novou príležitosťou prehodnocovať naše úmysly v cirkvi a podriaďovať ich Ježišovým, aby sme v nej budovali živé spoločenstvo Jeho nasledovníkov.
Pozývajúc k budovaniu živého spoločenstva v cirkvi, myslíme v túto chvíľu aj na tých, ktorí sa pred šesťdesiatimi rokmi presídlili z tzv. Dolnej zeme k nám na Slovensko a v našej cirkvi našli svoju duchovnú matku. Možno sa nesplnili všetky ich očakávania a nádeje, ale veríme, že v slove a sviatostiach v našej cirkvi nachádzali živého Krista a chcú Ho aj naďalej nachádzať. K tomu im aj v budúcnosti chceme byť nápomocní.
Veľkonočné posolstvo chce z nás urobiť spoločenstvo horiacich sŕdc. Zapáliť naše srdce dokáže jedine živý Kristus, ktorý kráča na ceste s nami, aj keď Ho nevidíme. Tam, kde nie sme „leniví srdcom“ rozumieť Božiemu slovu, kde túžime, aby „zostal s nami“, kde Ho spoznávame „pri lámaní chleba“ ako emauzskí učeníci, vtedy nám padajú šupiny z očí a otvárajú sa pre úžasné poznanie tajomstva Veľkej noci. Preto Vás vyzývame, drahí veriaci: Neopúšťajte svoje zhromaždenia. Nedávajte priestor duchovnému individualizmu. To otvára priestor pre sekularizáciu v našej cirkvi, tak u neordinovaných, ako aj ordinovaných. Nezanedbávajte slovo Božie, sviatosti a modlitbu. Skrze to nám chce Pán Ježiš otvoriť oči pre tajomstvo svojho vzkriesenia. Človek horiaceho srdca, zbavený smútku a falošných očakávaní, sa ako emauzskí učeníci vracia „späť do Jeruzalema“ , aby vydával svedectvo, že Pán Ježiš skutočne žije. Chceme Vás povzbudiť, bratia a sestry, aby ste sa nehanbili svojím životom i slovom vydávať svedectvo, že slúžite živému Spasiteľovi. Povzbudzujte pochybujúcich a odpadlých, aby sa vrátili „späť do Jeruzalema“ – do svojej cirkvi. Chráňte hodnoty rodiny príkladným kresťanským manželským životom. Venujte čas duchovnému životu v rodinách, aby ste zo svojich detí a vnúčat vychovali bohabojné pokolenie. Neprispôsobujte sa dobe, ale buďte svetlom do jej tmy. Nezdráhajte sa umocniť hodnotu svojho svedectva o Kristovi aj obeťou, ak je potrebná. Vzkriesený Kristus nám ukázal, že cesta obete je zmysluplná a vždy vedie k víťazstvu.
Milí priatelia v Kristu! Ježišovo veľkonočné víťazstvo je zdrojom veľkej radosti. Ona nech Vás napĺňa počas týchto veľkonočných sviatkov a je povzbudením k zápasom viery v každodennom živote. S bratským pozdravom

Milan Krivda, biskup ZD ECAV
Miloš Klátik, generálny biskup ECAV
Slavomír Sabol, biskup VD ECAV

Zbor biskupov ECAV | 23.3.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart