Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2017

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2, 8 – 9

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

S veľkou radosťou a s úprimnou vďakou chváľme a oslavujme Trojjediného Pána Boha za to, že nám doprial dožiť sa dnešného významného jubilea 500. výročia začiatku reformačného hnutia v kresťanskej cirkvi, podnieteného konaním Dr. Martina Luthera!

Reformácia právom patrí k svetovým udalostiam histórie ľudstva, pretože znamenala a znamená prínos v mnohých oblastiach cirkvi aj spoločnosti.

Naplno si však uvedomujeme, že reformácia je predovšetkým Božie dielo. Pán Boh sám v príhodnom čase konal aj skrze život Martina Luthera, Filipa Melanchtona či Leonarda Stöckela a mnohých ďalších Lutherových spolupracovníkov a podporovateľov myšlienok reformácie, vysokopostavených, ordinovaných i neordinovaných a celých generácií našich predkov. Pánu Bohu patrí vďaka za požehnanie života týchto ľudí. Dnes − a nielen dnes − pri tomto historickom výročí na nich myslime a čerpajme z toho, čo aj pre nás vybojovali a čo aj nám zanechali.

Dnes − a nielen dnes − ďakujme Pánu Bohu aj za ľudí, ktorí nás priviedli ku kresťanskej viere, ktorým na nás bytostne záležalo či záleží, ktorí sa za nás modlili a modlievajú. A zároveň prosme Svätého Boha, aby sme aj my boli alebo sa stali takýmito pokračovateľmi myšlienok reformácie, teda zvestovateľmi evanjelia nášho Pána a Spasiteľa, jedinej Hlavy kresťanskej cirkvi Ježiša Krista, aby sme boli a zostali zvestovateľmi Božej lásky a milosti slovami aj celým spôsobom života.

K tomu jednoznačne patrí aj poznávanie Božej vôle z Božieho slova. Prosme Ducha Svätého, aby nás týmto slovom formoval, nie aby sme si Písmo sväté my sami prispôsobovali podľa trendov tej-ktorej doby. Musíme zostať vernými Písmu svätému, ktoré sa vysvetľuje Písmom. Veď tu ide o život časný i večný, o pravdu, spásu, dobro jednotlivcov i ľudstva, o skutočnú, pomáhajúcu, oslobodzujúcu, tvoriacu Božiu lásku pre každého.

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky! Ponúka zadarmo spásu každému, kto o ňu stojí a príde k Nemu s pokáním. Každý môže bez obáv prísť k Pánovi Ježišovi, poprosiť Ho o očistenie od všetkých hriechov a nový život s Jeho pomocou. Nech 500. výročie reformácie nás vždy upozorňuje na dôležitosť činiť pokánie, každodenne sa modliť, čítať a hlbšie poznávať Bibliu i zamýšľať sa nad jej zasľúbeniami − tak, aby sme si naplno uvedomili a žili tým, že sme oslobodení Božou milosťou!

Hrad prepevný je Pán Boh náš!

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 1.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart