Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sú udalosti, ktoré sa hlboko zapísali do ľudských dejín. Medzi ne nepochybne patrí aj zoslanie Ducha Svätého a vznik kresťanskej cirkvi. Pán Ježiš pred svojím vstúpením svojim učeníkom povedal: „... ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“

Na desiaty deň po vstúpení Ježiša Krista na nebo Duch Svätý naplnil všetkých učeníkov. Dal im skutočnú múdrosť a odvahu naplno svedčiť o Pánovi Ježišovi. Odvtedy ich možno nazývať apoštolmi, teda Božími poslami a svedkami Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia, ktorí ich počuli, zatúžili stať sa tiež kresťanmi a nasledovníkmi Pána Ježiša. To, že učeníci dokázali niesť evanjelium a konať nezištne dobré skutky, spôsoboval vtedy a aj dnes pri verných nasledovníkoch Pána Ježiša spôsobuje Duch Svätý. Zo Skutkov apoštolov sa dozvedáme, že prvotní kresťania zotrvávali v apoštolskom učení a spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Boli dobrosrdeční, prajní, pomáhali si navzájom, starali sa o núdznych a chudobných. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. V týchto kresťanoch horel oheň živej viery v Pána Ježiša Krista, ktorý v nich pôsobil skrze Ducha Svätého.

Svätodušné sviatky nám pripomínajú nielen narodeniny cirkvi, ale nás vyzývajú, aby sme verili Ježišovým zasľúbeniam, ako to čítame v Evanjeliu podľa Jána 14, 26: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ Ak ako kresťania máme veriť a svedčiť o Pánovi Ježišovi ostatným, musíme byť sami touto živou vierou zapálení. Nemôžeme sa dať ničím a nikým znechutiť, ale prosme v každodenných modlitbách o Radcu – Ducha Svätého, ktorý nám ukáže, ako máme svedčiť o Kristovi, vedie nás k pokániu, učí nás navzájom si odpúšťať, nezištne konať skutky lásky a milosrdenstva. Verme v Pána Ježiša Krista, spoznávajme Jeho svätú vôľu skrze každodenné čítanie Biblie, prosme v modlitbách o Radcu Ducha Svätého a potom dokážeme zapáliť pre vieru aj ostatných − tak ako prvotní kresťania. Potom aj spoločnosť, v ktorej žijeme, bude pozitívne ovplyvnená kresťanským životom, a tým sa z nej stane slušná spoločnosť v tom pravom slova zmysle.

K tomu nech všetkým verným nasledovníkom pomáha Pán Ježiš Kristus skrze Ducha Svätého.

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 21.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart