< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Veľká noc 2008

kázeň generálneho biskupa Miloša Klátika vo Veľkom ev. kostole v Bratislave 23. marca 2008:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.3.2008

viac

Príhovor k Veľkému piatku

Príhovor generálneho biskupa na Veľký piatok odvysielaný na STV2:

 

Miloš Klátik | 29.3.2008

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2008

Milí bratia a sestry! Najstarší sviatok kresťanstva nás pozýva nanovo prežiť úžasné radostné posolstvo Kristovho vzkriesenia. Ako nasledovníci Pána Ježiša sa aj my dnes smieme posilniť svedectvom prázdneho hrobu. Slová „vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili“ (Mk 16, 6) sú radostnou zvesťou nebies nasledovníkom Krista, že Ježiš žije. Táto skutočnosť nás mení zo smutných uctievačov mŕtveho na radostné spoločenstvo...

 

Zbor biskupov ECAV | 23.3.2008

viac

Veľkonočné obdobie

V kresťanskom cirkevnom roku sa veľkonočné obdobie začína tzv. popolcovou stredou (pred 1. pôstnou nedeľou), pokračuje 40-dňovým pôstom a vrcholí slávnosťou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Končí sa 5. nedeľou po Veľkej noci. Pôstne obdobie trvá do soboty pred veľkonočnou nedeľou a zahŕňa 6 pôstnych nedieľ:

 

Ľudovít Muntág | 6.2.2008

viac

Príhovor k Vianociam

Sviatočné slovo, STV 25. 12. 2007 Milí televízni diváci, moderný človek má rád nové veci, víta technické novinky, vynálezy a chce využívať všetky ich vymoženosti. Na druhej strane však často vyhľadáva staré predmety, ktoré sa pred pár rokmi odkladali alebo odhadzovali ako nepotrebné, a práve preto sú dnes vzácne. Keď svätíme Vianoce, pýtajme sa: Čím sú pre nás: novinkou alebo starožitnosťou? Odpoveď znie: Vianoce sú pre nás jedným i druhým.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV | 26.12.2007

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2007

Milí bratia a milé sestry, milí domáci viery, pozdravujeme Vás v tieto dni, keď si pripomíname udalosti, ktoré sa stali v Betleheme. Práve svätíme najkrajší cirkevný sviatok – Vianoce. Nie je významný neopodstatnene. Správa z Lukášovho evanjelia nám to potvrdzuje: „... lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

 

zbor biskupov | 25.12.2007

viac

Pamiatka zosnulých

Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3, 16) Je dobre, že v našom uponáhľanom svete sú takéto dni tichých spomienok na tých, ktorí nám v živote boli milí a drahí a ktorí už od nás odišli. Veď tvorili dôležitú súčasť nášho života a v spomienkach si ich, nakoľko možno, znova sprítomňujeme. Keď pobudneme pri ich hroboch či urnách, keď sa v rozhovoroch...

 

Ján Greššo | 8.11.2007

viac

Evanjelická cirkev na Slovensku – rozhovor s biskupom ZD Milanom Krivdom

Prečítajte si mierne skrátený rozhovor s biskupom ZD Milanom Krivdom venovaný Pamiatke reformácie, ktorý odznel 3. 11. 2007 o 13.00 hod. v Rádiu Lumen.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.11.2007

viac

Kázeň sestry zborovej farárky Anny Ľachkej

na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Devičanoch, ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase 26. 9. 2007 (na webovej stránke Slovenského rozhlasu bola omylom zverejnená iná kázeň)

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 19.9.2007

viac

„Iba Kristus!“ platí aj dnes

Vyjadrenie k problematike špekulácií okolo osoby Ježiša Krista Nedajte sa zvádzať rozmanitým a cudzím náukám. (Žid 13, 9) Ježiš Kristus je skutočným skúšobným kameňom nášho kresťanstva, a preto sú všetky spochybnenia Jeho úlohy v dejinách spásy pre nás veľmi bolestné a musíme na ne reagovať. Postoj k Ježišovi Kristovi vedie k triedenie duchov v kresťanstve. Vieroučný výbor ECAV na Slovensku so znepokojením...

 

Ján Ľachký, ev. a. v. farár | 11.7.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart