Verejné vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku

k neuskutočnenej pobožnosti – modlitby nad hrobom Eliáša Lániho v rímskokatolíckom kostole v Bytči v rámci osláv 400. výročia konania Žilinskej synody 4. 7. 2010

Verejné vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k neuskutočnenej pobožnosti – modlitby nad hrobom Eliáša Lániho v rímskokatolíckom kostole v Bytči v rámci osláv 400. výročia konania Žilinskej synody

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody v nedeľu 4. júla 2010 popoludní nebola uskutočnená plánovaná pobožnosť – modlitby nad hrobom Eliáša Lániho. Hrob Eliáša Lániho sa nachádza v terajšom rímskokatolíckom chráme Božom v Bytči.

Cieľom tejto slávnosti bolo uctenie si pamiatky Eliáša Lániho, jedného z prvých troch evanjelických superintendentov (biskupov), ktorý bol spolu s Jurajom Turzom vedúcou osobnosťou Žilinskej synody v roku 1610. V programe pobožnosti bolo položenie kytice kvetov nad približné miesto hrobu Eliáša Lániho, mal zaznieť príhovor generálneho biskupa (2Kr 23, 17), slová požehnania, modlitby, spoločná pieseň od E. Lániho. Atmosféru slávnosti mali dotvoriť vystúpenia spevokolov. Priestor sme chceli nechať aj na príhovor miestnemu rímskokatolíckemu bratovi farárovi, zástupcovi mesta a riaditeľke Štátneho archívu, aby nás informovali o histórii kostola a dejinách mesta.

Žilinská diecéza Rímskokatolíckej cirkvi nám prostredníctvom brata bytčianskeho dekana necelý týždeň pred podujatím oznámila, že „... preskúmajúc posvätné kánony katolíckej Cirkvi od prvých kresťanských čias (počnúc koncilom nicejským a následnými ekumenickými koncilmi a synodami), nevidíme vhodnosť nekatolíckeho bohoslužobného slávenia v katolíckom kostole (nakoľko kostol (ecclesia) je obrazom a zhromaždením Cirkvi (Ecclesia)...“. V ďalšom texte požiadaviek k programu modlitieb sa píše o tom, že akceptovateľná je modlitba, piesne spevokolov a aj stručná informácia o histórii kostola. Podľa požiadaviek cenzora Žilinskej diecézy však v ich chráme Božom nemôže zaznieť príhovor generálneho biskupa (ani žiadneho nekatolíckeho duchovného). Tiež bola vyjadrená požiadavka, aby „nekatolícky duchovný z reformačného spoločenstva“ neudeľoval požehnanie: „... Nakoľko však nie sme v stave jednoty (ani sakramentálnej ani ekleziálnej), nemôže nekatolícky duchovný z reformačného spoločenstva vykonávať in ecclesiam liturgické úkony (kázeň či bohoslužobný príhovor, udeľovanie požehnania a pod.), preto chceme požiadať, aby tieto časti neboli súčasťou programu...“ Bol vyjadrený nesúhlas aj s tým, aby sa zaspievala pieseň od Eliáša Lániho.

Stanovené podmienky boli pre nás neprijateľné. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, aby sa pobožnosť na pamiatku Eliáša Lániho uskutočnila v priestoroch Turzovho Sobášneho paláca v Bytči, za čo chceme poďakovať predsedovi Žilinského samosprávneho kraja Jurajovi Blanárovi a Považskému múzeu v Žiline. Kyticu nad miesto hrobu Eliáša Lániho, ktoré nie je nijakým spôsobom označené, napokon položila len malá skupinka veriacich.

Zdravé ekumenické vzťahy medzi Rímskokatolíckou cirkvou v SR a ostatnými kresťanskými cirkvami majú byť založené na vzájomnom uznaní a akceptovaní rovnosti všetkých týchto cirkví, pri zachovaní ich identity. V liste, ktorý sme dostali s požiadavkami na úpravu nášho programu modlitieb nad hrobom Eliáša Lániho, je vyjadrené, aký postoj k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku má Rímskokatolícka cirkev v SR. Tento postoj všetkých evanjelikov na Slovensku zarmútil, lebo pripomína vzájomné vzťahy z dávnej minulosti. Napriek tomu sme presvedčení, že Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, rovnako ako aj Rímskokatolícka cirkev v SR, je súčasťou tela Ježiša Krista, ktorého Hlavou je On sám – náš Pán a Spasiteľ.

Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.

V Bratislave 6. júla 2010

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Pavel Delinga, generálny dozorca, v. r.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart