Stanovisko GP k článku Aféra u evanjelikov, zverejnenom v Pravde 8. 2. 2017

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku nepovažuje za správne, ak sa interné problémy cirkvi medializujú vo svetských médiách. Považuje však za potrebné reagovať, ak tieto médiá zverejňujú skreslené a nepravdivé informácie, ktoré poškodzujú jej dobré meno a hanobia jej predstaviteľov.

Takýmto článkom bol článok, ktorý zverejnila Pravda 8. 2. 2017 pod názvom Aféra u evanjelikov. Za základ, z ktorého sa čerpali informácie, poslúžila petícia, ktorej signatárom je dištriktuálny dozorca VD ECAV Ján Brozman. Elektronickú petíciu za odvolanie zborového farára Muchu malo podpísať cca 500 ľudí z rôznych kútov Slovenska (i keď reálne je evidovaných iba 242 podpisov). Na druhej strane však len nedávno vedeniu cirkvi bola odovzdaná iná petícia, ktorú len z Málinca a jeho okolia, kde farár Mucha pôsobí, podpísalo viac ako 1100 ľudí a v nej sa vyjadruje podpora málinskému farárovi. Škoda, že sa autorka článku neunúvala za informáciami vycestovať na zborové presbyterstvo do Málinca, ktoré je oveľa kompetentnejšie posúdiť prácu svojho farára ako ľudia, ktorí informácie čerpajú len z bulváru.

Aj keď petície nemajú v právnom systéme ECAV na Slovensku právnu záväznosť, názory, ktoré sú v nich uvedené, nie sú prehliadané. Petície však žiadny problém nevyriešia, sú len olejom prilievaným do ohňa, prehlbujú bolesť z nesvornosti a eskalujú napätie medzi veriacimi. ECAV má svoje orgány, ktoré majú kompetencie konať.

Tvrdenie, že vedenie cirkvi nekoná, je lžou. Predsedníctvo cirkvi nepodcenilo podnety prichádzajúce zdola, a dalo podnet generálnemu žalobcovi na disciplinárne konanie voči I. Muchovi, aby sa v rámci neho zistil reálny stav veci.

Medzitým zasadala Synoda ECAV na Slovensku, a tá napriek tomu, že nie je disciplinárnym orgánom cirkvi, si túto kompetenciu protiprávne prisvojila a I. Muchu bez dôkazov, v jeho neprítomnosti a bez vypočutia odvolala z funkcie predsedu synody.

Generálny žalobca, keďže jednu osobu nemožno za tú istú vec postihovať dvakrát, mal zviazané ruky. Napriek tomu konal a vo svojom stanovisku na podaný návrh na disciplinárne konanie predsedníctvom cirkvi konštatoval, že žalobu nemožno stavať na anonymných tvrdeniach a neoveriteľných fotografiách a neoveriteľných SMS správach, ktoré kolovali medzi verejnosťou. Nepovažoval to totiž za dostatočné dôvody na konanie proti danej osobe.

Ani za účinnej pomoci orgánov činných v trestnom konaní sa nepodarilo zistiť autorov textov a fotografií, týkajúcich sa Ivana Muchu a kolujúcich po sociálnych sieťach. Anonymné tvrdenia a fotografie, ktoré kolovali medzi cirkevnou verejnosťou, nie sú hodnoverné, sú pre nás evanjelikov veľkým hriechom ohovárania v zmysle 8. Božieho prikázania, pre ktorý musí byť potrestaný ten, kto takýto hriech pácha, a nie ten, na ktorom sa takýto hriech pácha.

Tvrdenie autora petície, že vedenie nekoná, je v rozpore i so skutočnosťou, že sa tým zaoberal aj dištriktuálny konvent, a ten vyjadril seniorovi Muchovi dôveru.

Medzi zasadnutiami Synody ECAV na Slovensku riadi cirkev Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, a to sa 2. decembra 2016 k prípadu údajného škandalózneho správania farára Muchu vyjadrilo prijatým uznesením, ktorým vystríha evanjelickú verejnosť pred nebezpečenstvom akceptovania výstupov zo sociálnych sietí ako dôkazov zneužiteľných na diskreditáciu cirkvi a jej predstaviteľov. Sme rozhorčení, že elektronickú petíciu, ktorá je v rozpore s uznesením generálneho presbyterstva, podpísal práve člen generálneho presbyterstva Ján Brozman.

Dištriktuálny dozorca ignoruje všetky rozhodnutia orgánov, ktoré boli v tejto umelo vytvorenej kauze v súlade s cirkevnými predpismi prijaté. Zrejme je ochotný akceptovať len také konanie, ktoré vynesie „rozsudok“ podľa jeho scenára. Zrejme chce traumatizovať a rozoštvávať evanjelickú verejnosť dovtedy, kým sa mu to nepodarí.

Pokiaľ ide o knihu Hon. Príbeh pre Coru, generálne presbyterstvo nemalo informácie o tom, že sa takáto kniha pripravuje. Túto knihu autor venoval svojej odlúčenej dcére ako príbeh otca, ktorý kvôli rozvodu a ľudskej zlomyseľnosti prišiel o dcéru a svoje dobré meno. Generálne presbyterstvo odmieta, ak sa verejne (v tlačených či elektronických médiách) urážajú predstavitelia cirkvi či ktokoľvek iný. Na druhej strane však chápe autora knihy, na ktorého bolo v rôznych článkoch či na internete nahádzané toľko neoverenej a nepravdivej špiny, a to aj od kolegov v cirkvi, že sa aj takýmto spôsobom snaží očistiť si meno.

Generálne presbyterstvo nerozumie, prečo sa prípad bývalého kaplána J. Pavlúsa stále otvára. Generálne presbyterstvo už dávnejšie vyslovilo podporu Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktoré rozhodlo plne vo svojej kompetencii, že po skončení pracovného pomeru na dobu určitú nebude ďalej využívať služby dotyčného kaplána, pretože sa spreneveril svojmu sľubu danému Evanjelickej cirkvi vo veciach nášho učenia o manželstve, dobre si bol vedomý následkov, teda nie je žiadnou obeťou, ako sa to niektorí pokúšajú interpretovať pred verejnosťou.

Rovnako generálne presbyterstvo vyjadruje počudovanie nad konštatovaním, že „vedenie cirkvi má blízko k I. Muchovi“, a to z dôvodu, že generálny biskup a príslušný dištriktuálny biskup spolu s príslušným seniorom liturgovali služby Božie na seniorálnom stretnutí v Novohrade. Takú istú blízkosť generálny biskup a príslušný dištriktuálny biskup totiž preukázali aj všetkým ostatným seniorom vo všetkých iných seniorátoch, kde sa podobné stretnutia už konali.

Generálne presbyterstvo si uvedomuje, že podobné kauzy poškodzujú cirkev a jej dobré meno v spoločnosti. Kladieme si teda logickú otázku: Komu to prospieva? Autorka článku pripomína budúcoročné voľby generálneho predsedníctva a zrejme bude mať pravdu. Neslúži náhodou neustále živenie „údajnej“ kauzy na stránkach tlače na profilovanie nových tvárí – budúcich kandidátov, z ktorých by mal vzísť nový generálny biskup a možno aj nový generálny dozorca? V súvislosti s prebiehajúcou petíciou generálne presbyterstvo vyzýva veriacich, aby si nezaťažovali svedomie krivým obviňovaním blížneho z vecí, ku ktorým niet relevantných dôkazov. Generálne presbyterstvo vystríha veriacich, aby sa varovali „aktivistov“, ktorí pre vlastný prospech poškodzujú dobré meno cirkvi, pretože to sa obnovuje veľmi ťažko. Aj s ohľadom na 500. výročie reformácie napomíname každého verného kresťana, že nikomu sa nedovoľuje verejne posudzovať blížneho a aby nepodliehali tejto „všeobecnej zlej nákaze, že každý radšej počúva zlé veci o blížnom, ako dobré“.

Na základe žiadosti J. Pavlúsa Predsedníctvo ECAV na Slovensku rozhodlo o zverejnení jeho reakcie.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 10.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart