Stanovisko Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k interrupciám

(Prijaté na zasadnutí GP 2. októbra 2009)

Na základe Písma svätého zaujímame záporné stanovisko k vykonávaniu interrupcií. Život je Boží dar a rovnako aj deti, potomstvo považujeme za požehnanie od Darcu a Pôvodcu života. „Ajhľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života.“ (Ž 127, 3)

Poznanie o hodnote života ako Božieho daru nás vedie k jednoznačnému odmietnutiu usmrtenia ľudského plodu, ktorý má vlastnú identitu a právo na život. Žalmista, spoznajúc Božiu vševedúcnosť a všadeprítomnosť, vyznal: „Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.“ (Ž 139, 16)

Na základe tejto poznanej pravdy vyzývame členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k zodpovednému sexuálnemu životu, ktorého dôsledkom je aj možnosť vzniku nového života, a k odmietnutiu interrupcie ako prostriedku na riešenie problému neželaného tehotenstva.

Pán Boh nás stvoril ako slobodné bytosti. Treba však dávať pozor na to, aby sa sloboda nezmenila na svojvôľu, ale aby sme vždy „vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (R 12, 2n).

Dnešná spoločnosť ponúka možnosť rozhodnúť sa aj v takej závažnej otázke, akou je otázka interrupcie. Nejedno rozhodovanie je veľmi ťažké. Veriaci človek ho však vždy robí v zodpovednosti pred Pánom Bohom, ktorý zmýšľanie a konanie človeka privedie na súd.

V Bratislave 2. 10. 2009
Pavel Delinga, v. r. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miloš Klátik, v. r.
generálny dozorca . . . . . . . . . . . . . . . . . generálny biskup

-eš- | 19.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart