Stanovisko Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k eutanázii

(Prijaté na zasadnutí GP 2. októbra 2009)

ECAV na Slovensku citlivo vníma problematiku eutanázie ako hlboký problém, ktorý sa týka nielen samotného ľudského života, ale aj vzťahu života s Darcom – Stvoriteľom. I keď sa snažíme pastorálne komunikovať s ľuďmi, ktorých sa tento problém týka, a chceme ich z hľadiska ľudskosti pochopiť, musíme povedať zásadne:

Nikto nemá právo siahnuť na život sebe ani inému.

Tento postoj odvodzujeme z biblického stanoviska (Ex 20, 13: „Nezabiješ!“) a postoja našich reformačných otcov. (Veľký katechizmus M. Luthera §179 – 198: „Takže zmyslom všetkého je: pospolitosti čo najzreteľnejšie vysvetliť, čo znamená „nezabíjať“. Najprv, aby nik neubližoval rukou ani skutkom. Potom, aby jazyku nedovolil hovoriť a radiť ani nepoužil, ani nedovolil použiť nijaký prostriedok alebo spôsob, ktorým by sa blížnemu mohlo ublížiť.“)

V rámci kresťanskej viery niet miesta pre eutanáziu. Nesúhlasíme so zľahčovaním tohto problému a nechceme zakrývať jeho pôvodný zmysel: Je to smrť na základe ľudského rozhodnutia. Z tohto pohľadu ide o vraždu a samovraždu. Preto vyjadrujeme svoj názor, že navádzanie k eutanázii alebo jej propagácia v akejkoľvek forme by mala byť potrestaná zodpovednými štátnymi orgánmi.

Pri tvorbe štátnej legislatívy zastávame názor, že v spoločnosti sa nesmie vytvoriť priestor pre akékoľvek uplatnenie eutanázie.

V súvislosti s eutanáziou sa súčasne otvára širší priestor pre otázky ohľadne ukončenia liečby beznádejne a smrteľne chorých pacientov. I tu vidíme možnosť Božieho zásahu. Odmietame akýkoľvek legislatívny tlak na pacienta a jeho rodinu ohľadom dĺžky liečby. Človek má právo zaujať stanovisko k svojej liečbe bez cudzieho nátlaku.

Z hľadiska našej vierouky je Trojjediný Boh darcom každého života, ku ktorému má mať človek úctu. Prirodzené ukončenie života je základným právom človeka.

V Bratislave 2. 10. 2009

Pavel Delinga, v. r. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miloš Klátik, v. r.
generálny dozorca . . . . . . . . . . . . . . . . . generálny biskup

-eš- | 19.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart