Z ďalších programov na VI. ECD

Účastníkov VI. evanjelických cirkevných dní na Námestí SNP vo Zvolene v piatok 29. júna 2018 privítali predstavitelia Zvolenského seniorátu senior Ján Čáby a seniorálny dozorca Slavomír Hanuska; biblický text a modlitbu mal konsenior Daniel Duraj.

Program Zvolenského seniorátu

Úvodný program Zvolenského seniorátu moderovala Slavomíra Očenášová-Štrbová, ktorá predniesla i výber zo žalmov prebásnených Milanom Rúfusom. Seniorát vo svojom programe predstavil chrámy postavené v senioráte za posledných 20 rokov: Strelníky, Sliač a Žiar nad Hronom, ako aj prácu v senioráte, napr. Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici a Kníhkupectvo a libreso Tranoscius. Zahrali a zaspievali spevokoly z CZ Ostrá Lúka, Zvolenská Slatina, Poniky, folklórna skupina Šajbania, skupina Roman Dovala a deti, spevokol detí z CZ Zvolen, hudobná skupina z Banskej Bystrice Crossroads a ďalší.

V sobotu v priestoroch Starej radnice senior Ján Čáby a seniorálny dozorca Slavomír Hanuska uviedli nový erb Zvolenského seniorátu a knihu o histórii Zvolenského seniorátu pod názvom Päť storočí v znamení kalicha. Knihu predstavili jej autori prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., a Mgr. Peter Račko, PhD. Zaspievali zborové spevokoly z Pliešoviec a Horných Salíb.

Hudba a divadlo na ECD

Po službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou v piatok večer na organe zahrali známy organový virtuóz Janko Siroma a domáci zborový kantor Ján Hegeduš. Ich koncert určite potešil ucho i dušu všetkých poslucháčov, ktorí na koncerte zotrvali po skončení náročného popoludňajšieho a večerného programu.

V sobotu popoludní hostia z Prešova uviedli v preplnenom Divadle J. G. Tajovského divadelné predstavenie Krvavý trón od Jána Solovičav réžii Vlada Špureka. Predstavenie bolo naštudované k 330. výročiu Prešovských jatiek.

Večer Prešovčanov vystriedalo bratislavské Biele divadlo, ktoré uviedlo hru Benefícia. Prostredníctvom humoru viedli divákov k vážnemu zamysleniu nad tým, prečo je dôležité cítiť zodpovednosť za tento svet a pomáhať aj ľuďom v ďalekej Afrike.

V tom istom čase na hlavnom pódiu vystupovala hudobná skupina PEDAROPEJA, ktorú tvoria naši farári Peter Ján Soták, Roman Dovala, Daniel Duraj a Peter Kevický. V modernom štýle hrali a spievali pesničky o Pánu Bohu, viere aj živote a početné publikum im oduševnene tlieskalo.

Ani deti a mládež sa nenudili

Ochotné sestry z CZ Zvolen pod vedením farárky Lívie Mojzsisovej pre deti pripravili detskú besiedku i spoločný obed a po detskom programe hlavnom pódiu aj tvorivé dielne vo farskej záhrade. Do pestrého programu pre mládež sa zapojilo i Spoločenstvo evanjelickej mládeže a skupina Christianica z Vyšného Žipova.

Z ďalších programov ECD

Tradičná tržnica duchovných možností poslúžila na informovanie účastníkov o aktivitách seniorátov či cirkevných zborov aj na nákup drobných suvenírov.

Pracovníci Internetovej televízie Ivan Debnár a Blažena Zaťková pripravili zostrih z piatich ročníkov cirkevných dní, ktorý si účastníci ECD mohli pozrieť na veľkoplošnej obrazovke na hlavnom pódiu.

Veľký záujem bol aj o prednášku na tému Okultizmus a mágia, ktorú mal vedúci Modlitebného spoločenstva Stanislav Kocka, farár v Košiciach.

Okrem už spomenutých programov vystúpili na námestí aj detské spevokoly (CZ Bratislava-Prievoz, Háj, Liptovský Ján a Zvolen) a evanjelické školy (Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici, EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, Evanjelické gymnázium v Tisovci a Spojená škola v Prešove).

V bloku Ľudová pieseň vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene a Ľubomír Párička predstavil fujaru, gajdy, píšťalku a ďalšie ľudové nástroje.

Nemôžeme nespomenúť slávnostnú recepciu na Zvolenskom zámku, ktorú pre pozvaných hostí pripravila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, a výstup na Pustý hrad v réžii Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR.

Vojenský guláš, ktorý ponúkali príslušníci Ozbrojených síl SR v spolupráci s Ekumenickou pastoračnou službou a Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku, tiež prispel k spokojnosti a pohode účastníkov VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene. Podujatie bolo zavŕšené programom, ktorý krátko pred polnocou pripravila Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR, a to pobožnosťou a pochodom k pamätníkom na Námestí SNP.

Záverečné služby Božie VI. ECD

V nedeľu sa konali záverečné služby Božie VI. ECD a zborové slávnosti v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu (Badín, Banská Bystrica, Banská Bystrica-Radvaň, Dobrá Niva, Horná Mičiná, Hrochoť, Očová, Dubové, Slovenská Ľupča a Zvolenská Slatina). Zúčastnili sa na nich hostia zo zahraničia i zborové spevokoly z rôznych kútov Slovenska.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart