STRETNUTIE PRI DUCHOVNEJ PIESNI

Po otváracích službách Božích na v Békešskej Čabe vo Veľkom ev. a. v. chráme Božom bol v stredu 6. júla 2016 o 20.00 hod. pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní pripravený program pod názvom Stretnutie pri duchovnej piesni.

Bohatý hudobno-literárny program zostavila a moderovala tajomníčka GBÚ Daniela Veselá. Pestrá zmes duchovnej hudby a umeleckého i duchovného slova celý večer znela na Božiu slávu a Jeho oslavu.

Na úvod sme si vypočuli slávnostnú skladbu od Craiga Sellara Langa Tuba tune in D-Dur v podaní Janka Siromu (organ) a Miroslava Ponjičana (trúbka). Obidvaja sprevádzali aj piesne z Evanjelického spevníka Oslavuj cirkev Pána, Smieť žiť pre Krista a Už zmĺkli, Bože, búrky dňa, ktoré v rámci programu spievalo celé zhromaždenie. Janko Siroma svojou excelentnou organovou hrou obohatil celý večerný program. Okrem úvodnej skladby interpretoval aj chorálovú predohru od Franza Schmidta „Ó, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen“ a skladbu od Sigfrida Karg-Elerta „Nun danket alle Gott“. Svojou hrou sprevádzal i študentov EBF UK Miroslava Ponjičana (trúbka) a Jaroslava Hornjaka (husle) pri skladbách G. F. Händela Largo a Flora Peetersa Suita modale, Adagio.

Generálny dozorca Imrich Lukáč v príhovore, ktorý uviedol slovami 150. žalmu, povedal: „Dnes večer zaznievajú nádherné melódie spojené so vzácnymi myšlienkami v podaní našich sestier a bratov. Ďakujeme za ich autorov, za dirigentov, hudobníkov, spevákov. Prosme nášho Pána, aby tento večer požehnal, aby nás pozdvihol na duchu, posilnil vo viere, otváral nám nové duchovné obzory. Nezabúdajme však, že byť kresťanom zďaleka neznamená len vzdávať Mu chválu slovne, ale treba vnášať zásady Božieho slova do každodenného života, žiť a pracovať na slávu Božiu, počínať si čestne a charakterne.

Program Stretnutia pri duchovnej piesni naplnili svojimi vystúpeniami predovšetkým cirkevné spevokoly. Ako prvý zaspieval Chrámový spevokol Ducha Svätého pri CZ ECAV Vranov nad Topľou pod vedením Martina Vargovčáka pieseň Ó, ľude Boží. S duetom Prvý si bol vystúpili Mária a Nebojša Popić. Spevokol pri CZ ECAV Merník dirigovala Marta Hajniková; do programu prispeli piesňou Chvála, česť! Spojený spevokol pri CZ ECAV Michalovce a Pozdišovce zaspieval piesne Chváľte Boha večného a Chváľme dnes Pána; dirigoval Zdenko Smaržík. Po básni Andreja Sládkoviča Vrstovníkom v podaní Juraja Sarvaša spevokol Nádej pri CZ ECAV Veľký Krtíš pod vedením Lívie Hruškovej zaspieval hymnickú pieseň Hojže, Bože. Spevácky zbor pri CZ ECAV Dudince pod vedením Vilmy Petrovovej prispel do programu piesňou V. Kubičku a S. Očenášovej-Štrbovej Môj milý Bože. Za hudobného sprievodu Nebojša Popića vystúpil spevokol Agapé pri CZ ECAV Nesvady s piesňou Chcem o Ježišovi ja spievať.

Víťaz 2. kategórie súťaže Duchovná pieseň Radoslav Jančuška zaspieval pieseň Boh nás pozýva. Napokon Spojený spevokol Považského seniorátu spolu so spevokolom z CZ v Pivnici (Srbsko) pod taktovkou Jozefa Havrilu ml. (na titulnej fotografii) vystúpil s piesňami Dnes ešte platí, Už noc letí dolinou a Modlitba.

Zážitok večera umocnil profesionálny prednes básní v podaní majstra Juraja Sarvaša. Prítomní si okrem spomínanej Sládkovičovej básne Vrstovníkom vypočuli básne Sviatočná od Martina Rázusa, Hľadanie rodiča, ako aj Modlitbu za Slovensko od Milana Rúfusa. V programe odznela i stať od Milana Rúfusa Chráňte si svoj hrad, ktorú prečítal Ján Ruman, ev. a. v. farár z CZ ECAV Veľký Krtíš. Pomodlil sa ev. a. v. farár z CZ ECAV Vranov nad Topľou Martin Vargovčák.

Na záver vyše dvojhodinového programu brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik poďakoval účinkujúcim za nádherný umelecký zážitok, dôstojnú oslavu Pána Boha duchovnou piesňou a všetkým prítomným udelil Áronovské požehnanie.

Fotografie: Edita Škodová

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 20.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart