Rokoval ústredný organizačný výbor III. ECD

Prípravný tím III. evanjelických cirkevných dní (ECD), ktoré sa budú konať od 29. júna do 1. júla 2012 v Lučenci a okolitých cirkevných zboroch, sa opäť zišiel 22. februára 2012 na zasadnutí v Lučenci.

V príjemnom prostredí zborového domu Cirkevného zboru ECAV Lučenec členovia ústredného prípravného tímu z GBÚ v Bratislave rokovali s členmi prípravného tímu z Novohradského seniorátu; BÚ ZD zastupovala sestra M. Krivdová a BÚ VD brat D. Cina.

Riaditeľ GBÚ D. Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru, priblížil programovú štruktúru III. ECD, ktorá už bola schválená Generálnym presbyterstvom ECAV. Detaily sa, samozrejme, budú spresňovať, ale k zásadnej zmene by už nemalo dôjsť. Aktualizovanú predstavu o programe III. ECD budeme priebežne zverejňovať aj na našom webe.

Pre účastníkov III. ECD je pripravený bohatý duchovný, kultúrny a vzdelávací program, no i športové aktivity a zábava. Osobitný program sa chystá pre deti; pre mladých účastníkov stretnutia bude vyhradené pódium v mestskom parku, ktorý patrí k najkrajším mestským parkom na Slovensku. Ťahákom bude uvedenie oratória Cyril a Metod − nevšedné predstavenie o udalostiach spred vyše 1100 rokov v rockovom prevedení. Na námet staroslovienskeho Proglasu Konštantína Filozofa text napísal Daniel Hevier a hudbu zložil Ľubomír Horňák.

Druhá časť rokovania bola venovaná organizačným záležitostiam – ubytovaniu, zabezpečeniu občerstvenia, príprave priestorov, mediálnej propagácii, technickej podpore dopravnej a poriadkovej polície, informačnej službe, zdravotníckej službe a podobne. Senior Novohradského seniorátu J. Ďuriš informoval o cirkevných zboroch v okolí Lučenca, ktoré sú ochotné postarať sa o hostí zo zahraničia a ubytovať ich v súkromí, čo nepochybne prispeje k upevnenie priateľských kontaktov medzi našimi cirkevníkmi a slovenskými evanjelikmi zo Srbska, z Rumunska, Maďarska či Chorvátska, odkiaľ očakávame vzhľadom na tému stretnutia viac zahraničných účastníkov ako počas predchádzajúcich slávností.

Tohtoročné ECD sa konajú v nadväznosti na III. konferenciu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá bude vo Veľkom Krtíši, a sú venované šíreniu zvesti slova Božieho medzi Slovákmi žijúcimi doma a v zahraničí. Za miesto konania oboch podujatí bol zvolený práve Novohrad, odkiaľ sa v minulosti vysťahovalo na Dolnú zem najviac Slovákov.

Dušan Vagaský, predseda ÚOV III. ECD, riaditel@ecav.sk | 24.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart